موسسه آموزش عالی ربع رشید
نام کتاب مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل
نویسنده دردانه داوری – محمد حسن شانه سازراده
موضوع برنامه ریزی استراتژیک
مترجم   
سال انتشار 1380

نام کتاب مبانی اساسی در سازماندهی و رهبری
نویسنده محمد عباس زادگان
موضوع مدیریت – سازماندهی
مترجم   
سال انتشار 1387

نام کتاب مقدمه علم حقوق
نویسنده ناصرکاتوزیان
موضوع حقوق
مترجم   
سال انتشار 1386

نام کتاب حقوق اداری
نویسنده منوچهر طبابایی
موضوع حقوق اداری
مترجم   
سال انتشار 1386

نام کتاب منشور سازمان ملل متحد
نویسنده سید مهدی کمالان
موضوع سازمان ملل متحد – دادگاه بین المللی لاهه – اساسنامه
مترجم   
سال انتشار 1386

نام کتاب قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی
نویسنده جهانگیر منصور
موضوع آیین دادرسی مدنی
مترجم   
سال انتشار 1387

نام کتاب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
نویسنده جهانگیر منصور
موضوع قوانین و مقررات دادگاههای انقلاب
مترجم   
سال انتشار 1386

نام کتاب قانون کار – قانون بیمه بیکاری
نویسنده جهانگیر منصور
موضوع قوانین و مقررات کار
مترجم   
سال انتشار 1380

نام کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده جهانگیر منصور
موضوع قانون اساسی ایران
مترجم   
سال انتشار 1387

نام کتاب قانون مدنی
نویسنده جهانگیر منصور
موضوع قانون مدنی
مترجم   
سال انتشار 1387