موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

گروه علوم زیستی

معرفی مدیر گروه علوم‌زیستی :

دکتر نازلی خواجه نصیری  عضو هیئت علمی – استادیار
شماره تماس : 36687593-041 داخلی 47