موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

گروه علوم انسانی

معرفی مدیر گروه علوم‌انسانی :

رضا صبوری                        

شماره تماس : 36687593-041