موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

لینک گروه های درسی

شیمی فیزیک آلی . صبوری

شیمی عمومی 2. صبوری

آزمایشگاه شیمی فیزیک یک. صبوری

شیمی فیزیک 2

دروس نیم سال های گذشته