موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

گروه معارف اسلامی

مدیر گروه: لطف الله زارع‌زاده

گروه علوم انسانی

مدیر گروه: خانم دکتر زهراکاظمی

گروه علوم زیستی

مدیر گروه: دکتر آسیه جبلی