موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

اساتید گروه معارف اسلامی:

(تمام وقت - پاره وقت و مدعو)

آقای لطف الله زارع زاده

آقای سید علی سید حسینی

آقای محمد دادی

آقای حسن سامع

آقای مهدی آذری

آقای اسماعیل خان محمدی

آقای رسول اسدی خیرالدین

خانم لیلا زنده دل

خانم طیبه یزدان مدد

خانم فاطمه یزدان مدد