موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

اساتید گروه علوم انسانی

(تمام وقت – پاره وقت و مدعو)

دکتر حسین صبوری

دکتر حمیدرضا مهبودی( CVدکتر مهبودی)

دکتر عبدالله باقری

دکتر سیدعلی آل عمران

دکتر رضا یل شرزه

دکتر امرعلی حسین زاده

دکتر کریم پورعلیرضا

دکتر رضا دشت پیما

دکتر نازیلا روشی

دکتر یدالله دیوسالار

دکتر مقصود علیزاد فرخی

دکتر یوسف بشیری

آقای رضا صبوری

خانم عاطفه کنعانی

خانم مهناز احمدی

خانم سمیه ابوصالح

خانم فرزانه کیاور

خانم فائقه سربازه

خانم زهره عادلی

خانم فاطمه زمانی

خانم طاهره تیمورزاده

آقای علی اصغر جوان اسکویی

آقای حسین اکرمی

آقای موسی یوسفی

آقای علی هاشم زاده

آقای محمدعلی ایوبی

آقای احمد افتخاری

آقای رضا رشید پور

آقای هادی ولی محمدی

آقای علی سلیمی

آقای علیرضا اورعی اسلامی

آقای میر حسین سیدی

آقای محمدرضا آهنکوب

آقای مسعود پیری

آقای محمدتقی ثروین

آقای عبدالرحمن عزیزی

آقای علیرضا عقلی اسکویی

آقای فخرالدین شکوری

آقای سعید احمدی وند