موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

سال 98

 

1- مقاله ISI با عنوان :

Streptomyces levis ABRIINW111 inhibits SW480 cells growth by apoptosis induction

مجله : advanced pharmaticul bulletin

نویسندگان : علیرضا دهناد و همکاران

2- مقاله ISC با عنوان :

Extracted metabolite from steptomyces levis ABRIINW111 altered the gene expression in colon cancer

مجله : Gastronelogy and hepatology from bed to bench

نویسندگان : علیرضا دهناد و همکاران

3- مقاله ISI با عنوان :

Photobiomodulation and coenzyme Q10 treatments attenuate cognitive impairment …

مجله : frontiers in cellular neuroscience

نویسندگان : مرجان عرفانی و همکاران

4- مقاله ISI با عنوان :

One month of high intensity exercise did not change the food intake ……

مجله : regular endocrinology

نویسندگان : نازلی خواجه نصیری و فرزام شیخ زاده و همکاران

5- مقاله ISI با عنوان :hypothyroidism effects on morpho-histometrical features of testes in adult rats

مجله : Iranian journal of veterinary medicine

نویسندگان : نازلی خواجه نصیری و فرزام شیخ زاده و همکاران

6- کنفرانس : antimicrobial effect of aqueous, chloroform and hexane extract of tanacetum balsamita

سمینار : بین المللی آزمایشگاه و بالین

نویسندگان : مهناز احدی

7- کنفرانس : MicRNAs  در سلولهای بنیادی در سرطان ریه

سمینار : بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

نویسندگان : مهدی نوروزی – مرتضی بهیودی – مهدی داداش پور – صبا چابک – سامان یاسمینه – سینا کرم زاده

8- کنفرانس : anti cancer therapatic efficacy of DNA vaccine in non small cell

lung cancer

سمینار : بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

نویسندگان : مرتضی بهیودی – مهدی داداش پور – صبا چابک – سامان یاسمینه

9- کنفرانس : عملکرد سلولهای بنیادی خون در پروسه پیری

سمینار : بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

نویسندگان : مهدی داداش پور – صبا چابک – سامان یاسمینه – سینا کرم زاده و مهدی نوروزی

10- کنفرانس :

Melanoma differentiation associated gene 7 newgene therapeputic of cancer

سمینار : بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

نویسندگان : مهدی نوروزی – مرتضی بهیودی – مهدی داداش پور – صبا چابک – سامان یاسمینه – سینا کرم زاده

11- مقاله ISC با عنوان :

Developing understanding through EFL students translation of answers on essay tests

در مجله applied linguistics research journal

نویسندگان : حمید مهبودی

12- مقاله ISI با عنوان :

Ultrasensitive immunoassay aof brest cancer type 1 BRCA1 using poly dopamine beta cyclodextrine-cetyl tmb ….

مجله : Microchemical journal

نویسندگان : سلطانعلی محبوب – مهسا فیضی آذر – احد مختارزاده و همکاران

13- مقاله ISC با عنوان :

ارزیابی تاثیر عصاره کندر بر بیان ژن های FMR.MAP1B در هیپو کامپ موش صحرایی

مجله :علوم پزشکی ایلام

نویسندگان : آسیه جبلی و همکاران

14- کنفرانس : چالش ژن درمانی برای سرطان کبد

سمینار :  دومین کنگره بین المللی سرطان دستگاه گوارش

نویسندگان : آسیه جبلی و ثمین عبدل زاده

15- کنفرانس : ژن درمانی با استفاده از ویروس های آنکولیتیک در آدنوکارسینومای داکتال پانکراس

سمینار : دومین کنگره بین المللی سرطان دستگاه گوارش

نویسندگان : آسیه جبلی و آنیتا علی زاده

16- کنفرانس : فراوانی گونه های مختلف کاندیدا در بیماران پیوندی

سمینار : یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

نویسندگان : مهسا حیدرنیا و احد مختارزاده و همکاران

17- کنفرانس : فراوانی پنوموسیس در بیماران پیوندی

سمینار : یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

نویسندگان : مهسا حیدرنیا و احد مختارزاده و همکاران

18- کنفرانس : ارزیابی حضور گونه های مایکوباکتریوم از بیماران پیوندی شمال غرب کشور

سمینار : یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

نویسندگان : ندا مهدوی و احد مختارزاده و همکاران

19- کنفرانس : مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوراسی در بیماران مغز استخوان

سمینار : یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

نویسندگان : ندا مهدوی و احد مختارزاده و همکاران

20- کنفرانس : نقش گیاه قره قاط در حفاظت از آسیب های چشمی در دیابت نوع دوم

سمینار : همایش طلای سبز

نویسندگان : جلال محمدی و همکاران

21- کنفرانس : تاثیر گیاه  Cappanis spinosa بر روی کبد چرب غیر الکلی

سمینار : همایش طلای سبز

نویسندگان : جلال محمدی و همکاران