موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

معرفی گروه :

علوم انسانی بر اساس موضوع به دسته ای از علوم اطلاق می شود که به مسائلی چون جامعه ، فرهنگ ، زبان ، رفتار و کنش انسان و روان و اندیشه افراد توجه دارد . جامعه شناسی ، روان شناسی ، زبان شناسی ، مدیریت ، اقتصاد ، حقوق ، علوم سیاسی ، حسابداری و تاریخ نمونه های از این علوم هستند . در عین حال بسیاری از شاخه های علوم انسانی چون مدیریت ، اقتصاد ، حسابدری ، روان شناسی و … برای تجزیه و تحلیل از علوم غیرانسانی مانند ریاضیات کاربردی و آمار کاربردی و … استفاده می کنند .

از آنجائیکه علوم انسانی در توسعه یافتگی جامعه نقش اصلی و غیر مستقیم دارد و نهادینه شدن مهارتهای انتقادی نیز بر توسعه یافتگی جوامع انسانی نقش و اهمیت بسزایی دارد ، لذا این موسسه از بدو تاسیس به فکر ایجاد رشته ای از علوم انسانی بوده و به تدریج با توجه به امکانات نسبت به گسترش رشته های فوق مصمم می باشند.