موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

گروه معارف اسلامی به عنوان یکی از گروه های آموزشی با استفاده از اساتید متخصص در زمینه علوم اسلامی متولی ارائه دروس عمومی معارف اسلامی برای تمام رشته های تحصیلی درمقاطع مختلف می باشد. رسالت این گروه ایجاد بینش و ارتقاء سطح اطلاعات در مقاطع مختلف فرهنگ و معارف اسلامی و ایجاد تعهد و انگیزه نسبت به رعایت ارزشهای اسلامی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریق ارائه آموزش های لازم در قالب دروس عمومی معارف اسلامی ، مشاوره و فعالیت های فوق درامر آموزش و پژوهش دانشجویان و ارتقاء سطح دانش و مهارت اعضاء گروه در زمینه آموزشی پژوهشی از طریق برگزاری دوره های کسب مهارت های تحقیق ، تدریس و ارزشیابی می باشد.