موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

سرپرست مدیریت فرهنگی : دکتر زهرا کاظمی                        

تلفن تماس مستقیم : 36678593-041   36665138-041     داخلی : 13

سوابق تحصیلی:

دکتری: تاریخ از دانشگاه تبریز

سوابق کاری:

  • تدریس در دانشگاه تبریز_ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان_ سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی/>

  • مدیریت فرهنگی موسسه آموزش عالی ربع رشید