موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

مدیر خوابگاه : خاور جواد رشید    

                   

تلفن تماس مستقیم : 36678593-041   36665138-041     داخلی : 23

سوابق مسئولیت کاری:

  •  مدیریت در آموزش و پرورش

  •  مشاور آموزشی در ناحیه 4 تبریز

  •  معاونت در مدارس ناحیه 4 تبریز

  • از اردیبهشت ماه سال 1392 بعنوان مدیر خوابگاه دانشجویان موسسه آموزش عالی ربع‌رشید فعالیت دارند.