موسسه آموزش عالی ربع رشید

                      Higher Education instiute of

                              Rab-e-Rashid

building
building2
previous arrow
next arrow

اخبار ها

دکتر شاه حسینی

“راه آینده”
مجموعه سخنرانی های موسسه آموزش عالی ربع رشید
:عنوان
یادگیری،تغییر،پیشرفت و انسانی موثر شدن
سخنران:جناب آقای دکتر شاه حسینی (ریاست محترم موسسه)
زمان:ساعت 10/30 روز پنج شنبه 1402/02/21
مکان:کلاس شماره 1 موسسه

کارگاه dna دکتر جبلی

جدول کلي مبالغ وام هاي دانشجويي نيمسال دوم 1401

کارگاه dna دکتر جبلی

اطلاعیه ها

کارگاه dna دکتر جبلی
کارگاه dna دکتر جبلی