موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

وظايف و اختيارات شوراي تخصصي پژوهشي و فناوري:

 1. همكاري با معاون پژوهشي و فناوري براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيأت رئيسه؛

 2. ارائه پيشنهاد در زمينه هاي مختلف پژوهشي به شوراي موسسه از جمله:

– بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در موسسه؛

– هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در موسسه؛

– مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج موسسه؛

– بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور، منطقه و استان و چگونگي همكاري موسسه و مراكز صنعتي؛

 1. همكاري در تدوين برنامه جامع پژوهشي موسسه؛

 2. تدوين و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط مشي پژوهشي و فناوري موسسه به منظور ارائه به شوراي موسسه؛

 3. فراهم نمودن زمينه هاي توسعه فناوري درموسسه و حمايت از توسعه فعاليت مراكز رشد، كارآفريني و پاركهاي علم و فناوري

 4. تهيه و تدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق؛

 5. بررسي و تدوين و پيشنهاد برنامه هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش و استفاده از آخرين متدهاي پژوهشي؛

 6. پيشنهاد چگونگي استفاده اعضاي هيات علمي از نتايج تحقيقات براي ارتقاي كيفيت آموزش؛

 7. تهيه و تدوين آيين نامه هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط؛

10 . بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي موسسه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع مي دهد؛

11 . تصويب طرحهاي پژوهشي موسسه با اولويت بخشيدن به طرحهاي پژوهشي كاربردي؛

12 . ايجاد انگيزه هاي مادي و معنوي به منظور ترغيب و تشويق اعضاي هيأت علمي به تأليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي وايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي؛

13 . پيشنهاد آيين نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط مصوب به شوراي موسسه؛

14 . ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش قابليت فارغ التحصيلان موسسه براي كار درجامعه، از طريق اجراي طرح هاي تحقيقاتي ويژه؛

15 . تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه هاي علمي و فني كشور

16 . برنامه ريزي در جهت توزيع مناسب فرصت هاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي واجد شرايط؛

اعضای شورای پژوهشی

 • دکتر سلطانعلی محبوب
 • دکتر محمد‌رضا نهایی
 • دکتر غلامرضا زرینی
 • دکتر سید علی رحمانی
 • دکتر علیرضا دهناد
 • دکتر احد مختارزاده
 • دکتر فلور زرگری
 • دکتر نازلی خواجه نصیری
 • مرتضی واحد جباری