موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

وظايف و اختيارات شوراي تخصصي آموزشي:

 1. همكاري با معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات شوراي موسسه و تصميمات هيأت رئيسه؛

 2. تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي و تحصيلات تكميلي به شوراي موسسه از جمله:

– برنامه هاي مختلف آموزشي در مقاطع كارداني و كارشناسي به صورت تفكيكي؛

– تغييرات لازم در نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چارچوب مصوبات؛

– آيين نامه هاي آموزشي و اظهارنظر در باره آنها؛

– طرحهاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و ميان مدت؛

– برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره هاي كارداني و كارشناسي.

 1. بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي موسسه يا معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه به شورا ارجاع مي دهد؛

 2. بررسي و اظهار نظر در خصوص كيفيت آموزشي موسسه در مقاطع و دوره هاي كارداني و كارشناسي و بررسي كيفيت آموزش اعضاي هيأت علمي جهت ارائه به شوراي موسسه؛

 3. بررسي پيشنهاد تأسيس رشته ها و دوره هاي جديد موسسه در مقاطع كارداني و كارشناسي؛

 4. بررسي متون جزوات و كتابهاي ارائه شده از طرف اعضاي هيأت علمي از لحاظ تطبيق با سرفصلهاي مصوب و ارائه نتيجه به شوراي موسسه؛

 5. بررسي دعوت از استادان خارجي در رشته هاي مورد نياز بنا به پيشنهاد گروه هاي آموزشي و تأييد دانشكده براي ارائه و كسب مجوزاز معاون آموزشي و ساير مراجع قانوني؛

 6. تدوين گزارشهاي دوره اي و تحليلي از وضعيت رشته ها، مقاطع و برنامه هاي آموزشي در موضوعات مختلف و پيشنهاد راه كارهاي عملي جهت بهبود وضعيت موجود و ارائه به شوراي موسسه.

اعضای شورای آموزشی:

 • دکتر  سلطانعلی محبوب

 • دکتر حمید‌رضا مهبودی

 • دکتر جلال محمدی

 • دکتر علیرضا دهناد

 • دکتر احد مختارزاده

 • دکتر نازلی خواجه نصیری

 • رضا صبوری

 • رسول شهنازی

 • لطف الله زارع‌زاده

 • مرتضی واحد جباری