موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid
سوال :

اگر استاد درس، دانشجویی را که بیشتر از ۳/۱۶ غیبت دارد به آموزش معرفی نماید وضعیت آن درس چگونه می شود؟

جواب :

نمره آن درس صفر منظور می گردد مگر اینکه آموزش غیبت دانشجو را موجه تشخیص دهد در اینصورت آن درس حذف می شود.


سوال : 

آیا ترم تابستان جزء سنوات محسوب می شود؟
جواب :

 خیر


سوال : 

حداکثر طول دوره(سنوات) کارشناسی پیوسته و ناپیوسته چند ترم است؟
جواب : 

دانشجوی کارشناسی پیوسته  ۶ سال(۱۲ ترم)- کارشناسی نایوسته ۳ سال(۶ ترم)


سوال : 

در صورتی که در ترمی دانشجو دردرسی نمره قبولی اخذ نکند وآن درس پیش نیاز درس دیگری باشد آیا مجاز به اخذ درس پس نیاز می باشد ؟  
جواب :

دروس پیش نیاز در صورت مردودی در ترم بعد به همنیاز تبدیل می شوند و دانشجو می تواند دروس پس نیاز آن درس را همزمان با آن درس (که قبلا پیش نیاز بود) بگذراند.ضمنا در صورت افتادن درس پیش نیاز، درس وابسته به آن در صورت موافقت شورای اموزشی حذف نخواهد شد ولی می بایست مجددا ًدر ترم بعدی درس پیش نیاز را حتماً اخذ و پاس نماید.


سوال :

 دانشجوی ترم آخر مجاز به اخذ چندواحد درسی می باشد؟
جواب : 

۲۴ واحد درسی (مشروط به اینکه درس دیگری نداشته باشد حتی برای معرفی به استاد


سوال : 

منظوراز دانشجوی مشروط چیست؟
جواب :

دانشجویی که در نیمسال اول یا دوم معدل زیر ۱۲ کسب نمایدبه عنوان دانشجوی مشروط شناخته خواهد شد ضمنا ترم تابستان مشروطی ندارد  و نمرات آن درمعدل کل تاثیر می گذارد.


سوال :

حداقل و حداکثر تعداد واحدی که دانشجو در هر ترم(غیر از ترم آخر) می تواند انتخاب نماید چقدر است؟

جواب :

الف:حداقل تعداد واحد انتخابی :

 ترم عادی: ۱۲ واحد

 ترم تابستان: حداقل ندارد.

ب:حداکثر تعداد واحد انتخابی در هر ترم:

-ترم عادی:

الف: معدل ترم قبل زیر ۱۲:   ۱۴  واحد(مشروط)

ب: معدل ترم قبل بین ۱۲ تا ۱۷ : ۲۰  واحد(عادی)
ج: معدل ترم قبل ۱۷ و به بالا: ۲۴ واحد(با موافقت گروه آموزشی دانشگاه)
- ترم تابستان: ۶ واحد