موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

پروفسور سلطانعلی محبوب

  دکتر محبوب 24 جلد کتاب تألیف ، ترجمه ونظارت نموده و متجاوز از   395 مقاله علمی در مجلات و کنگره های بین المللی و داخلی انتشار و ارائه نموده است در اجرای 53 طرح تحقیقاتی مجری ، یا ناظر بوده و راهنمائی   114 پایان نامه کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی Ph.D را عهده دار بوده است. مشارالیه در سالهای مختلف،بعنوان استاد نمونه کشور، پژوهشگر نمونه کشور ، پژوهشگر نمونه استان ، استاد نمونه، پژوهشگر نمونه و  مدیر نمونه دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب شده است.

دکتر سلطانعلی محبوب دارای مدرک دکترای تخصصی بیوشیمی  تغذیه از دانشگاه سوربن پاریس می  باشد و استاد پایه  32 گروه بیوشیمی و تغذیه درمانی دانشگاه علوم پزشکی بوده است که از اسفند ماه 1386 بعد از بازنشستگی بعنوان قائم مقام رئیس و معاون آموزشی و پژوهشی در مؤسسه آموزش عالی ربع  رشید مشغول خدمت گردیده است.در ضمن بر اساس آیین نامه تکریم اساتید همکاری خود را به عنوان مشاور امور آموزشی و پژوهشی ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز با آن دانشگاه تاکنون حفظ نموده است . از سال 1392 بعنوان سرپرست موسسه آموزش عالی ربع رشید منصوب گردیده است و از سال 1397 تاکنون در سمت ریاست موسسه مشغول خدمت می باشند.