موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

رشته های موحود در موسسه آموزش عالی ربع رشید:

کارشناسی:

 • میکروبیولوزی
 •  زیست شناسی جانوری
 •  زیست شناسی دریا
 •  زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • زیست فناوری (بیوتکنولوژی)
 •  شیمی کاربردی
 •  شیمی محض
 •  علوم و مهندسی صنایع غذایی
 •  علوم و مهندسی محیط زیست
 •  حسابداری
 •  مدیریت بیمه
 •  کاردانی بیمه
 •  مترجمی زبان انگلیسی
 •  کارشناسی ناپیوسته حسابداری
 •  کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه

کارشناسی ارشد:

 • زیست شناسی سلولی مولکولی – بیوشیمی
 • زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک
 • میکروبیولوژی صنعتی
 •  زیست فناوری میکروبی
 •  مترجمی زبان انگلیسی
 •  مدیریت تکنولوژی گرایش سیاست های تحقیق و توسعه