موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

رشته های تحصیلی :
کارشناسی:

  • مدیریت بیمه ناپیوسته
  • مدیریت بیمه پیوسته
  • حسابداری ناپیوسته
  • حسابداری پیوسته
  • مترجمی زبان