موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

وظايف شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي:

  1. همكاري با معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي موسسه جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي موسسه، تصميمات هيأت رئيسه و آيين نامه ها و برنامه هاي مصوب؛
  2. تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي به شوراي موسسه از جمله:

- برنامه هاي آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري؛

- پيشنهاد تغييرات لازم در نحوه، اجراي برنامه هاي درسي در چارچوب ضوابط مصوب؛

- بررسي آيين نامه هاي تحصيلات تكميلي و اظهار نظر درباره آنها؛

- پيشنهاد طرحهاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و ميان مدت به شوراي موسسه؛

- برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره هاي تحصيلات تكميلي و ارائه آن به شوراي موسسه؛

  1. بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه توسط شوراي موسسه يا معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه به شورا ارجاع مي شود؛
  2. بررسي كيفيت آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي در موسسه و بررسي كيفيت آموزشي اعضاي هيأت علمي فعال در اين دوره ها وارائه گزارش آن به شوراي موسسه؛
  3. بررسي پيشنهاد تأسيس رشته ها و دوره هاي تكميلي جديد موسسه؛
  4. بررسي پيشنهادات ارائه شده از شوراي آموزشي – پژوهشي در خصوص تعداد پذيرش دانشجويان تحصيلات تكميلي جهت ارائه به شوراي موسسه
  5. تدوين گزارشهاي دوره اي و تحليلي از وضعيت رشته ها، مقاطع و برنامه هاي آموزشي در موضوعات مختلف و پيشنهاد راه كارهاي عملي جهت بهبود وضعيت موجود و ارائه به شوراي موسسه