موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

انجمن علمی دانشجویان علوم انسانی

Humanities Students’ scientific Association

 

 

معرفی انجمن:

در کنار انجمن علمی دانشجویان علوم زیستی انجمن علمی علوم انسانی ربع رشید نیز در سال ۱۳۹٨با درخواست و همکاری برخی از دانشجویان رشته های حسابداری،مدیریت بیمه،و مترجمی زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی ربع‌رشید و با هدف افزایش دانش و سطح علمی دانشجویان و همچنین مشارکت آنان در از فعالیت های موسسه آغازشد. هدف این انجمن ارتقاءعلمی دانشجویان بوده با اینحال این مجموعه در کنار فعالیت های علمی از انجام سایر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نیز دریغ نمی کند. انتشار نشریات علمی،برگزاری کارگاه های آموزش عملی در زمینه ها ی ترجمه،تربیت مدرس و حسابداری برای دانشجویان مترجمی، بیمه و حسابداری،برگزاری نشست های همفکری و استفاده ازتواناییهای آنان از جمله این ا قدامات می باشد. این انجمن در اولین فعالیت های علمی خود موفق به انتشار دو فصلنامه علمی تحت تام “مات” گردید.

اعضای شورای مرکزی:

دریافت فرم عضویت انجمن:

دریافت نسخه دیجیتالی دوفصلنامه علمی-پژوهشی دانشجویی مات:


دستاورد های انجمن :

تماس با انجمن:

شماره تماس : 36684234-041 داخلی 46 دکتر مهبودی – آقای صبوری