موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

مدیر امور مالی و بودجه : صمد زنکیانو

                     

تلفن تماس مستقیم : 36610485-041     داخلی : 21

 

سوابق مسئولیت کاری:

  • سرپرست قسمت شاتون شرکت سهامی تولید موتور های دیزل ایران (ایدم)

  •  مسئول امور مالی آموزش و پرورش هشترود

  •  کارشناس آمار و بودجه اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

  •  کارشناس مسئول دفتر داری و تنظیم حسابها و دریافت و پرداخت ذیحسابی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

  •  از سال 1386 تا حال به عنوان مدیر امور مالی و بودجه موسسه آموزش عالی بع‌رشید مشغول فعالیت میباشد.