موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

مدیر آموزش : مرتضی واحد جباری

                       

تلفن تماس مستقیم : 36672117-041     داخلی : 12


اداره آموزش واحد اداري موسسه مي باشد كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان را از قبيل ثبت نام   اوليه دانشجويان ،انتخاب واحد، تنظيم كارتهاي دانشجويي،تنظيم برنامه هاي درسي،ودعوت مدرسين وتنظيم برنامه هاي امتحاني وابلاغ به مدرسين مربوطه،انجام امور مربوط به حذف واضافه وكنترل واحدهاي دانشجويان ،نظارت بر تشكيل مرتب كلاسها ودريافت گزارش غيبت دركلاس واقدام برابر مقررات ،دريافت ريز نمرات وارزيابي آن وكنترل نمرات دانشجويان واعلام دانشجويان مشروط ودانشجويان ممتاز،اقدامات لازم به درخواست تجديد نظر دانشجويان ،انجام امور مربوط به مرخصي تحصيلي ،انصراف ازتحصيل،انتقال و تغيير رشته،مهمان دانشجويان ،صدور گواهي هاي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان،انجام امور مربوط به آمار ،معرفي دانشجويان به ساير دانشكده ها جهت تحصيل برخي ازدروس،معرفي به تربيت بدني ،ارائه فرم قرارداد حق التدريسي به اساتيدوجمع آوري مدارك وكنترل وارسال آنها به آموزش كل،ارائه برگ تسويه حساب به دانشجويان وتحويل مدارك دانشجو جهت فارغ التحصيلي وانجام كليه امورمربوط به فارغ التحصيلي اعم از ثبت وكنترل ريزنمرات وتكميل فرمها وضميمه نمودن مدارك ومعرفي جهت انجام طرح ومعرفي به نظام وظيفه ،جواب گويي روزانه به دانشجويان دركليه مسائل آموزشي را انجام می دهد.