موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

پایان نامه های دفاع شده در نیمسال دوم 98-1397

خانم سولماز محمدی در رشته زیست فناوری میکروبی در تاریخ 1/11/97 ازپایان نامه خود با عنوان” مطالعه تاثیر آستاگزانتین هماتوکوکوس پلویالیس یر روی مسیر سیگنالینگ سلولی Nrf2 در سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان ” با راهنمایی دکتر یداله امیدی و دکتر علیرضا دهناد و دکتر ابوالفضل برزگری دفاع نموده اند.
خانم الهه رحیمی در رشته میکروبیولوژی در تاریخ 18/11/97 از پایان نامه خود با عنوان” تشخیص مولکولی سریع استرپتوکوکوس پیوژنز در سینوزیت ” با راهنمایی دکتر محمد حسن شاه حسینی و دکتر علیرضا دهناد دفاع نموده اند.
خانم لیلا محمدی در رشته میکروبیولوژی در تاریخ 28/11/97 از پایان نامه خود با عنوان” بررسی فراوانی مقاومت نسبت به فلوکونازول و جستجوی ژن ERG11  در کاندیداهای جدا شده از موارد واژینیت در بیمارستان الزهرای تبریز ” با راهنمایی دکتر مهدی قیامی راد  و دکتر مهرداد اسدی دفاع نموده اند.
خانم اکرم موسی پور در رشته بیوشیمی در تاریخ 30/11/97 از پایان نامه خود با عنوان”مقایسه اثر مهاری نانو پارتیکل¬های pLGA_PEG  حاوی سیلیبینین بر مهار زن تلومراز در سلول های سرطان پستان با گیرنده های استروژنی و فاقد گیرنده استروژنی ” با راهنمایی دکتر نصرت اله ضرغامی و دکتر سلطانعلی محبوب  دفاع نموده اند.
خانم هانیه صفرزاده در رشته بیوشیمی در تاریخ 30/11/97 از پایان نامه خود با عنوان” سنتز و طراحی نانوپارتیکل های مبتنی بر کرایزین_ سیلیبینین بر روی بیان ژن تلومراز در رده سلولی سرطان  تخمدان SKOV3 ” با راهنمایی دکتر نصرت اله ضرغامی و دکتر سلطانعلی محبوب دفاع نموده اند.
خانم یلدا علاقه بند در رشته بیوشیمی در تاریخ 30/11/97 از پایان نامه خود با عنوان” تاثیر کوروکومین و متفورمین  بازگذاری شده در نانو پارتیکل های پلیمری بر روی ژن لپتین و رسپتور آن در لاین سلولهای سرطان ریه A549 ” با راهنمایی دکتر نصرت اله ضرغامی و دکتر سلطانعلی محبوب دفاع نموده اند.
خانم گیتی سید صادقی در رشته زیست فناوری میکروبی در تاریخ 1/12/97 ازپایان نامه خود با عنوان” بررسی تاثیر متابولیت های ثانویه باکتری Streptomyces levis ABRIINW 111  بر میزان بیان ژن های p10  و p53  بر روی رده سلولی SW480 ” با راهنمایی دکتر حجت اله نوزاد و دکتر علیرضا دهناد دفاع نموده اند.
خانم لیدا رحیم زاده در رشته زیست فناوری میکروبی در تاریخ 1/12/97 ازپایان نامه خود با عنوان” بررسی تاثیر متابولیت های ثانویه باکتری Streptomyces levis ABRIINW 111 بر میزان بیان ژن های pI3K/AKT  و p53  بر روی رده سلولی SW480 ” با راهنمایی دکتر علیرضا دهناد و دکتر حجت اله نوزاد دفاع نموده اند.
خانم فاطمه لطفی در رشته بیوشیمی در تاریخ 2/12/97 از پایان نامه خود با عنوان” تاثیر متفورمین و سیلیبینین بازگذاری شده بر روی نانو ذرات مغناطیسی بر روی ژن لپتین و گیرنده های آن بر رده سلولی سرطان ریه A549 ” با راهنمایی دکتر نصرت اله ضرغامی و دکتر سلطانعلی محبوب دفاع نموده اند.
خانم فرشته مقری در رشته بیوشیمی در تاریخ 2/12/97 از پایان نامه خود با عنوان” تاثیر متفورمین و سیلیبینین بازگذاری شده بر روی نانو ذرات پلیمری pLGA_PEG  بر روی ژن hTERT  در رده سلولی سرطان ریه A549 ” با راهنمایی دکتر نصرت اله ضرغامی و دکتر سلطانعلی محبوب دفاع نموده اند.
خانم الهام پور ساعی در رشته ژنتیک در تاریخ 4/12/97 ازپایان نامه خود با عنوان” بررسی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدیrs5177 و 11756433 rsدر ژن های LRP-8  و  CEP85Lدر بیماران ایرانی مبتلا به اسکیزوفرنی” با راهنمایی دکتر بابک امامعلی زاده و و دکتر احد مختارزاده دفاع نموده اند.
خانم مهسا ابوالقاسمی در رشته ژنتیک در تاریخ 7/12/97 ازپایان نامه خود با عنوان” بررسی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدیrs20544 و58502974 rsدر ژن های  MMP-9  و  ADCY_2در بیماران ایرانی مبتلا به اسکیزوفرنی” با راهنمایی دکتر بابک امامعلی زاده و و دکتر احد مختارزاده دفاع نموده اند.
خانم مریم حجازی در رشته ژنتیک در تاریخ 7/12/97 ازپایان نامه خود با عنوان” بررسی اثر سینرژیسم mir-193a و تاکسول در القای مرگ برنامه ریزی شده و مهار رشد و مهاجرت سلول های کولون ” با راهنمایی دکتر بهزاد برادران و و دکتر احد مختارزاده  و دکتر مرتضی جبارپور بنیادی دفاع نموده اند.
خانم نگین عابدی در رشته زیست فناوری میکروبی در تاریخ 08/12/97 ازپایان نامه خود با عنوان” جداسازی باکتری های لاکتوباسیل از مایع واژینال و بررسی تاثیر آنها بر مسیر سیگنالینک  PTEN/AKT  در سلول های سرطانی تخمدان  COAV S” با راهنمایی   دکتر مسعود فردین و دکتر احد مختارزاده و دکتر علیرضا دهناد دفاع نموده اند.
خانم فهیمه دهقانی طرزه در رشته ژنتیک در تاریخ 26/4/98 ازپایان نامه خود با عنوان” بررسی ژنتیکی پلی مورفیسم های rs2238032 و rs2299661  در ژن CACNAIC در بیماران ایرانی مبتلا به اسکیزوفرنی” با راهنمایی دکتر بابک امامعلی زاده و و دکتر احد مختارزاده دفاع نموده اند.