موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

رشته حسابداری

جزوه ۱

رشته علمی کاربردی حساب داری

جزوه ۱

رشته مدیریت بیمه

جزوه ۱

رشته مترجمی زبان انگلیسی

رشته مترجمی زبان انگلیسی (ارشد)

جزوه ۱

رشته مدیریت تکنولوژی گرایش سیاست های تحقیق و توسعه (ارشد)