موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

حاج آقا زارع زاده

آقای فرخی

ایمیل جهت پاسخگویی به دانشجویان: ( maghsoudfarrokhi@gmail.com)

آقای شکوفه

آقای دکتر غیور

آقای عزیز زاده

(اطلاعیه استاد:دانشجویان عزیز توجه داشته باشند برای اخذ گواهی فعالیت حتما به سایت زیر مراجعه کنید
ec.nahad.ir)