موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

رشته میکروبیولوژی

رشته زیست شناسی جانوری

رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

رشته زیست فناوری (بیوتکنولوژی)

رشته شیمی کاربردی

رشته شیمی محض

رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

رشته زیست عمومی

زیست شناسی سلولی مولکولی – بیوشیمی (ارشد)

جزوه ۱

زیست شناسی سلولی مولکولی – ژنتیک (ارشد)

جزوه ۱

میکروبیولوژی صنعتی (ارشد)

 زیست فناوری میکروبی (ارشد)

جزوه ۱