چهارشنبه 26 دی 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. جانفييه 16, 2019

نامنام خانوادگیرشتهتحصیلاتپست الکترونیکی
یوسفبشیری   
محمدباقربهشتی   
معصومهتوسطی خیری   
اسماعيل جبار زادهعلوم آزمایشگاهیPh.D 
هدایتحسین زاده   
حمیدرضاخرم خورشید   
علیرضادهناد   
عليرضادهنادبيوتکنولوژي ميکروبيPh.Dadahnad@abrii.ac.ir
محمد رضارشیدی شاهگلی   
اسيماعيل رضاييرياضيPh.D 
لطف اللهزارع زادهالهیاتکارشناس ارشد 
لطف الهزارع زاده   
اصغرشبیهی   
زینبشیری   
مهدیصادق زادگان   
حسینصبوری   
حسنعدالت نمین   
فرهادغریب دوست   
فریدونمهبودی   
منوچهروثوقی شهواری   
12


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.