چهارشنبه 28 آذر 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. December 19, 2018برگشت به صفحه قبلی

 
 
   
  

مقررات آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی


  

 

آئين نامه آموزشي

دوره هاي كارداني و كارشناســــي

 

( مصوب جلسه 339 شوراي عالي برنامه ريزي مورخ ارديبهشت 1376 )

 تعاریف:

 1)شرايط ورود و نام نويسي

2)نظام آموزشي

3)واحدهاي درسي و طول مدت تحصيلي

4 ) حضور و غياب

5 ) حذف و اضافه

6) ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

7) مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

8 ) انتقال

9) دانشجوي مهمان

10) تغيير رشته

11) پذيرش واحدهاي درسي

12) فراغت از تحصيل

 

 

تعاريف

     در اين آيين نامه تعاريف زير پذيرفته شده است.

1- دانشگاه : به همه دانشگاهها، موسسات آموزش عالي اعم از آموزشي و پژوهشي، روانه و شبانه دولتي و غير دولتي « دانشگاه »‌گفته مي شود.

2- دانشكده : دانشكده واحدي ا زيك دانشگاه است كه در رده خاصي از علوم فعاليت دارد. مانند دانشكده علوم، دانشكده برق، دانشكده الهيات و نظاير آن.

3-گروه آموزشي‌: گروه آموزشي واحدي ا زيك دانشكده يا يك دانشگاه است. كه در يك رشته خاص يا چند رشته متجانس فعاليت دارد. مانند گروه رياضي، گروه معارف اسلامي و نظاير آن.

4- گروه برنامه ريزي: منظور از گروه برنامه ريزي يكي از گروههاي نه گانه شوراي عالي برنامه ريزي است كه در وزارت فرهنگ و آموزش عالي استقرار دارند.

5- گروه آزمايشي : منظور از گروه آزمايشي يكي از گروههاي آزمايشي سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري دانشگاهها است، كه داوطلبان را بر حسب رشته هاي انتخابي به گروههاي خاص تقسيم مي كند.

6- دوره : منظور از دوره در نظام آموزش عالي، مدت زماني است كه دانشجو وارد دانشگاه شده و در يك رشته خاص تحصيل مي كند و در آن رشته فارغ التحصيل مي شود. مانند دوره كارداني، دوره كارشناسي و .....

 

اين تعاريف كه عموماً به تصويب مراجع ذي ربط رسيده است. مورد تأييد شوراي عالي برنامه ريزي است بنابراين جزو لاينفك اين آيين نامه است و هر نوع تغيير و يا تفسير مفاد آن مجاز نيست.

 

 7 – اداره آموزش : منظور از اداره آموزش: يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي، انتخاب واحد، انجام امتحانات ، جمع آوري نمرات و اعلام نتايج را برعهده دارد.

8 – استاد: هر عضو هيأت علمي كه مسئوليت تدريس دروس نظري يا عملي را در دانشگاه برعهده دارد استاد ناميده مي شود.

9 – رشته : رشته يكي از شعب فرعي از گروههاي علمي ( علوم پزشكي ، علوم انساني، علوم پايه ، فني و مهندسي ، كشاورزي ، هنر ، تربيت معلم و علمي – كاربردي ) است كه از لحاظ موضوع كاملاً مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارآيي مشخص مي انجامد. دروس مشترك در دو رشته متفاوت، نبايد از 30 درصد كل واحدها در هر دو رشته تجاوز كند.

10- گرايش : هريك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد، گرايش ناميده مي شود.

اختلاف دروس در دو گرايش ا زيك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدهاي رشته كمتر و از 30 درصد كل واحدها بيشتر باشد.

 

1)شرايط ورود و نام نويسي

 

شرايط ورود

ماده 1 – شرايط ورود در دوره هاي كارداني، كارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته‌)‌ كارشناسي ارشد پيوسته و دوره هاي دكتري عمومي پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، اعم از دوره هاي روزانه و شبانه به شرح زير است:

1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

2- داشتن گواهينامه پايان دوره متوسط از داخل يا خارج از كشور، مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش ( باتوجه به نظام آموزش متوسطه ) يا برابر آن براي آموزشهاي حوزوي ( مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و يا داشتن گواهينامه دوره كارداني براي ورود به دوره كارشناسي ناپيوسته كه حسب مورد به تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد.

3- پذيرفته شدن در آزمون ورودي

4- سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رايگاه يا پرداخت شهريه مطابق تعرفه و مقرراتي كه از طريق مراجع ذي ربط صادر مي شود.

 

نام نويسي :

 

ماده 2 – پذيرفته شدگان آزمون ورودي، موظفند در مهلت هايي كه توسط دانشگاه اعلام مي شود،‌ براي نام نويسي و انتخاب واحد مراجعه نمايند. عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

ماده 3 – دانشجو موظف است در هر نيمسال ، در زماني كه دانشگاه اعلام مي كند، براي ادامه تحصيل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كند. عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي بدون اطلاع و عذر موجه ، در يك نيمسال ، بمنزله انصراف از تحصيل است. در صورت تأخير و با عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل را در آن نيمسال ندارد. ولي آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود.

تبصره : دانشجو موظف است عذر موجّه خود را در خودداري از نام نويسي، با دلايل مستند، بطور مكتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلي، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.

 

منع تحصيل همزمان :

 

ماده 4 – دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش ا زيك رشته و در هر رشته از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه را نخواهد داشت. در صورت تخلف، از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي به تشخيص كميسيون بررسي موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصيلي وي باطل اعلام مي شود و دانشجو در اين حال موظف است كليه هزينه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه هاي تعيين شده  به دانشگاه ذي ربط بپردازد.

تبصره : دانشجويان ممتاز (  استعداد هاي درخشان ) ، از شمول اين ماده مستثني هستند.

تعريف دانشجوي ممتاز، و ضوابط اجرايي اين تبصره، توسط شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي تعيين و ابلاغ مي شود.

 

2)نظام آموزشي

تعريف واحد درسي

 

ماده 5 – آموزش در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است.

در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس، به همان درس محدود است.

هر  واحد درس ،‌ مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري  17 ساعت، عملي ( يا آزمايشگاه ) 24 ساعت ، كارگاهي ( يا عمليات ميداني ) 51 ساعت، كارآموزي و كارورزي ( يا كار در عرصه ) 68 ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي ( يا دوره تابستاني ) و طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود . در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوطه تعيين مي شود.

 

سالتحصيلي :

 

ماده 6 -  هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و عنداللزوم يك دوره تابستاني است و هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته و هر دوره تابستان شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره : مدت امتحانات پاياني دوره تابستاني جزو مدت آموزشي محسوب نمي شود.

 

حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي

 

ماده 7 – تمام دانشگاهها موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.

ترتيب دروس يا رعايت پيش نيازها، روش تدريس، و جا به جا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاهها است.

 

دروس انتخابي

 

ماده 8 – دانشگاهها مي توانند در هر رشته به تشخيص گروه مربوط تعدادي از دروس مرتبط با رشته را تعيين و به عنوان دروس انتخابي به دانشجويان ارائه دهند. مشروط بر آنكه تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نكند.

 

ساعات حل تمرين

 

ماده 9 – دانشگاهها مي توانند، در صورت لزوم ، به تشخيص گروه آموزشي ، در هر رشته از دوره هاي كارشناسي ، تا 20 ساعت، در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته، در طول دوره بيفزايد.

 

3)واحدهاي درسي و طول مدت تحصيلي

تعداد واحدها

 

ماده 10 – تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذرانده هر يك از دوره هاي تحصيلي به شرح زير است:

دوره هاي كارداني : بين 68 تا 72 واحد.

دوره هاي كارشناسي پيوسته غير از رشته هاي فني و مهندسي : 130 تا 135 واحد.

دوره هاي كارشناسي پيوسته فني و مهندسي : 130 تا 140 واحد .

دوره هاي كارشناسي ناپيوسته : 67 تا 70 واحد.

دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته : 172 تا 182 واحد.

 

ماده 11 – هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداكثر 20 واحد درسي را انتخاب كند.

تبصره 1 : در آخرين نيمسال تحصيلي، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

تبصره 2 : در صورتي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يك درس باقيمانه داشته باشد، با نظر دانشگاه و تأييد استاد مربوط ، مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند.

تبصره 3 : اگر دانشجويي در يك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل 17 باشد  مي تواند با نظر دانشگاه در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند.

تبصره 4 : در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24 واحد باقي مانده داشته باشد، حتي اگر مشروط باشد، با نظر دانشگاه، مي تواند تمامي واحدهاي باقي مانده را در يك نيمسال انتخاب كند.

تبصره 5 : تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است.

 

دروس پيش نياز:

 

ماده 12 – آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري دانشگاهها در دوره هاي كارداني، كارشناسي ارشد پيوسته در همه رشته هاي تحصيلي كه نمره خام امتحان آنها، در آزمون ورودي، در يك يا چند درس ، به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حد نصاب معين كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشته دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي كند به عنوان دروس جبراني يا ( پيش نياز دانشگاهي ) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

تبصره 1 : تعيين نوع دروس ، تعداد واحد، ريز مواد ، نحوه ارائه ، و زمان تدريس دروس پيشنياز دانشگاهي بر عهده شوراي آموزشي دانشگاه پذيرنده است.

تبصره 2 : سازمان سنجش‌ آموزش  كشور ، موظف است پس از اعلام نتايج آزمون ورودي، كارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هريك از مواد امتحاني در اختيار دانشگاههاي ذي ربط قرار دهد.

تبصره 3 : ارائه دروس پيشنيار دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در دانشگاهها، از هر حيث ، مانند دروس دانشگاهي و تابع مقررات آموزش عالي است.

 نمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين پايان نيمسال و همچنين در ميانگين كل نمرات دانشجو ، محاسبه مي شود و در مشروطي ، قبولي و يا ردي دانشجو نيز تأثير دارد.

تبصره 4 : به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كه حداقل 8 واحد از دروس پيشنياز دانشگاهي را گذرانده باشند، يك نيمسال تحصيلي افزوده مي شود.

 

 

 

طول دوره :

 

ماده 13 – حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته 6 سال است. در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود.

 

4 ) حضور و غياب

حضور در جلسات درس

 

17

ماده 14 – حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 3  مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود.

17

تبصره 1 : در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس بيش از 3   باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود، آن

درس حذف مي شود، در اين حال رعايت حد نصاب 12 واحد در طول نيسمال براي وي الزامي نيست. ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

17

تبصره 2 : غيبت در جلسات دو هفته اول در هر درس، به دليل حذف و يا اضافه و يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد جزو  3  غيبت مجاز دانشجو محسوب مي شود.

 

غيبت در امتحان :

 

ماده 15 – غيبت غير موجه در امتحان هر درس ب منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد.

ماده 16 – تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان برعهده شوراي آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب آن شورا است.

 

5 ) حذف و اضافه

 

ماده 17 – دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي، فقط در مهلتي كمتر از دو هفته،  پس از شروع نيمسال تحصيلي دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف و يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جا به جا نمايد. مشروط برآنكه تعداد واحدهاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز نكند.

ماده 18 – در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده، فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تأئيد گروه آموزشي حذف كند. مشروط بر آنكه اولاً غيبت دانشجو در آن درس بيش از مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد كمتر نشود.

ماده 19 – حذف كليه درسهاي اخذ شده، در يك نيمسال، تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد. در اين صورت نيمسال مزبور جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.

 

6) ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

معيارهاي ارزيابي:

 

ماده 20 : ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس براساس ميزان و فعاليت در كلاس، انجام تكاليف درسي و نتايج امتحانات بين نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است.

تبصره 21 : برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس الزامي است.

ماده 21 – معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست تعيين مي شود.

ماده 22 – حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است. دانشجويي كه در هريك از دروس الزامي مردود شود. در اولين فرصت، ملزم به تكرار آن است. با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو و در محاسبه ميانگين منظور مي شود.

تبصره : اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شد، به جاي آن درس مي تواند از حدول دروس انتخابي در برنامه مصوب، درس ديگري را انتخاب كند.

 

درس ناتمام

ماده 23 : در موارد استثنايي، نمره تمرين دبيري ، كارآموزي و كارورزي ، عمليات صحرايي، كار در عرصه و دروسي كه برنامه آموزشي مصوب، توأم با پروژه  ارائه مي شود، در صورتي كه به تشخيص استاد و تأئيد گروه آموزشي مربوط ، تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي گردد. نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد.

 

اعلام نمرات

 

ماده 24 - استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف 10 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد.

ماده 25 – اداره آموزش هر دانشكده يا واحد ذي ربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي، به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد.

تبصره‌ : نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است.

ماده 26 – در پايان هر نيمسال تحصيلي،‌ ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال و در پايان دوره تحصيلي، ميانگين كل نمرات دانشجو،‌ محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.

تبصره 1 : براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصل ضربها در تمام دروسي كه دانشجو براي آنها نمره گرفته است‌ ( اعم از ردي يا قبولي ) بر تعداد كل واحدهاي اخذ شده تقسيم مي شود.

تبصره 2 : دوره تابستاني ،‌ به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود، دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند، تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي شود. به همين نحو نمرات دانشجو ، در نيمسالي كه الزاماً كمتر از 12 واحد انتخاب مي كند، و كسر بودن واحدها خارج از اراده او است نيز مانند دروس تابستاني در ميانگين كل  او محاسبه مي شود، ولي آن نيمسال جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.

 

نام نويسي مشروط

 

ماده 27 – ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد، در غير اينصورت ، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره : هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي، كتباً اطلاع دهد. و يك نسخه از آن را د پرونده دانشجو ضبط نمايد. با اين وصف قصور در اخطار به ويا ز طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر،  مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود.

ماده 28 – دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد.

 

اخراج دانشجوي مشروط

 

ماده 29 – در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در سه نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب و در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي،‌ اعم از متوالي يا متناوب، كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي كه باشد، از ادامه تحصيل محروم مي شود.

ماده 30 – دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم مي شود، در صورتي كه واحدهاي مقطع پايين تر رشته مربوط را تا سقف مجاز، با موفقيت گذرانده باشد و ميانگين كل او در اين واحدها كمتر از 12 نباشد، مي تواند با رعايت ساير ضوابط مربوط، مدرك مرسوم مقطع   پايين تر را در آن رشته دريافت كند.

تبصره : در صورتي كه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد، دانشجو مي توان دبا نظر گروه آموزشي مربوط، به يكي از رشته هاي موجود نزديك به رشته تحصيلي خود، در مقطع پايين تر، در آن دانشگاه يا دانشگاه ديگر ، تغيير رشته دهد و پس از تطبيق واحدها با رشته جديد و گذراندن واحدهاي كمبود، در آن مقطع فارغ التحصيل شود. بديهي است كه تطبيق واحدها و تعيين دروس كمبود ، بر عهده گروه آموزشي دانشگاه پذيرنده است.

ماده 31 – دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد، از ادامه تحصيل محروم مي شود، در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، مي تواند براي تحصيل مجدد، در آزمون سراسري شركت كند، و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد.

دانشگاه پذيرنده مي تواند، واحدهائي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است، با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آن را بپذيرد.

 

شمول آيين نامه به دوره كارشناسي ارشد پيوسته

 

ماده 32 – دانشجوي دوره كارشناسي ارشد پيوسته، در طول تحصيل تا سقف واحدهاي قابل قبول دوره كارشناسي ( 135 تا 140 ) تابع مقررات اين آيين نامه است و در دروس تخصصي، پروژه و پاياننامه كه در برنامه مصوب با علامت ستاره مشخص شده اند تابع آيين نامه كارشناسي ارشت ناپيوسته خواهد بود.

 

7) مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

مرخصي تحصيلي

 

ماده 33 – دانشجو مي تواند در هريك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته براي 2 نيمسال متوالي و يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

تبصره : مدت مرخصي تحصيلي، جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.

ماده 34 – تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي،‌ حداقل دوهفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تسليم گردد.

تبصره : اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشي ذي ربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به ويا بلاغ نمايد.

 

انصراف از تحصيل

 

ماده 35 – ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشگاه محل تحصيل، انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد.

تبصره : در موارد استثنايي، كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند، بايد دلايل آن را حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه، آن نيمسال جزو مرخصي دانشجو محسوب مي شود.

ماده 36 : دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود، بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله ي كماه از تاريخ درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و دانشجو پس از آن، حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.

تبصره 1 : دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، عمل كند.

تبصره 2 : تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري براساس ضوابط مربوط است.

 

مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و كاركنان دولت

 

ماده 37 – دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه، به عنوان همراه، به خارج از كشور اعزام مي شود، مي تواند با ارائه حكم مأموريت همسر و به تشخيص و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه، علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيل، تا 4 سال ديگر از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

 

8 ) انتقال

 

تعريف انتقال

 

ماده 38 – انتقال بهمعني تغيير محل تحصيل دانشجو ا زيك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.

ماده 39 – انتقال دانشجو به هريك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد زير :

1- شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.

2- معلوليت مؤثر دانشجو، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي به طور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد.

3- ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر، كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد. به تأييد مراجع ذي ربط.

تبصره 1 : هريك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره 2 : براي كارمندان رسمي و پيماني دولت، ارايه حكم اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تأييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.

 تبصره 3 :  در موارد استثنايي كه دانشگاه تشخيص مي دهد، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و شوه راو نيز در شهرستان، دانشجو باشد، اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان (محل تحصيل شوهر ) موجود نباشد، شوهر او مي تواند به تهران منتقل شود.

تبصره 4 : به منظور توزيع دانشجويان انتقالي به تهران و جلوگيري از سرگرداني آنان در تعيين محل تحصيل، كميته اي در معاونت دانشجويي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت و درمان پزشكي به نام كميته انتقال تشكيل مي شود. اين كميته مي تواند براي پذيرش دانشجوي انتقالي در هريك از دانشگاههاي تهران، سهميه تعيين كرده و دانشجويان انتقالي را مطابق سهيمه جايابي كند.

ماده 40 – انتقال دانشجو از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تهران به شهرستانها و از شهرستانها به يكديگر ، در يك رشته و در يك مقطع، به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد بلامانع است.

ماده 41 – انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه، از دانشگاه پيام نور به دانشگاههاي حضوري( اعم از روزانه و شبانه ) و از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن، با موافقت مبدأ و مقصد، بلامانع است.

 

انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي

 

ماده 42 – انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيأت علمي به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ويژه، صورت مي گيرد. و اين ضوابط توسط وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و تدوين و ابلاغ مي شود.

 

انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور

 

ماده 43 – انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل مطابق آيين نامه اي صورت مي گيرد كه در جلسه 229 مورخ 28/3/1374 شوراي عالي برنامه ريزي تصويب و ابلاغ شده است.(ضميمه3)

ماده 44 – دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست خود را با ذكر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسليم نمايد.

ماده 45 – دانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال ، موظف است حداكثر، ظرف يك هفته، موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد. و دانشگاه مقصد مكلف است، حداقل دو هفته قبل از شروع  نام نويسي نظر خود را به دانشگاه مبدأ اعلام نمايد.

تبصره : در صورت موافق تبا انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع مي شود.

ماده 46 – در صورت انتقال فقط واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و يا بالاتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 است، برعهده دانشگاه مقصد است. در هر حال حذف احتمالي واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.

تبصره : تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدأ  اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي ، عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده، فقط در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي شود.

ماده 47 – مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود. و در آن مدرك، تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههاي مبدأ و مقصد، با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود.

ماده 48 – انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، در هر مقطع تحصيلي فقط يكبار مجاز است.

 

9) دانشجوي مهمان

 

ماده 49 – در مواردي كه دانشجو به طور موقت، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد، مي تواند با موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد، به عنوان دانشجوي مهمان به طور موقت، براي مدت معين، محل تحصيل خود را تغيير دهد.

ماده 50 – مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه ، مشروط بر اين است كه، دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

ماده 51 – مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند واحد درس به صورت تك درس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

ماده 52 – هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني، يا دونيمسال در دوره كارشناسي، در يك دانشگاه به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصيل كند. درهر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت مهمان   ( چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس ) در يك يا چند دانشگاه گذرانده است، از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند.

تبصره : انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت، بايد با اطلاع گروه آموزشي دانشگاه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.

ماده 53 – واحد هايي را كه دانشجوي مهمان در يك دانشگاه مي گذراند، عيناً در كارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت مي شود. نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.

ماده 54 – مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر مي شود.

 

10) تغيير رشته

 

ماده 55 – دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي مي تواند، با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذي ربط از يك رشته ديگر در يك گروه آزمايشي و همان دانشگاه تغيير رشته دهد:

1- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد.

2- حداقل  و حداكثر واحدهاي دوره را گذرانده باشد.

3- نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال كمتر نباشد.

4- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل، امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد.

تبصره 1 : تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند، با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه ذي ربط امكان پذير است.

تبصره 2 : تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاص     پيش بيني شده است، موكول به احراز شرايط مربوط است.

تبصره 3 : دانشجو در هريك از مقاطع تحصيلي، تنها يك بار مي تواند تغيير رشته دهد.

ماده 56 : تغيير رشته در مقاطع تحصيلي هم سطح صورت مي گيرد. در غير اينصورت فقط از مقطع بالاتر به مقاطع پايين تر ، امكان پذير است.

ماده 57 : در صورت موافق تبا تقاضاي تغيير رشته ، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد نام نويسي كند و پس از نام نويسي، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد.

تبصره : اقدام نكردن دانشجو به نام نويسي در رشته خود در وقت معين بهمنزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود.

ماده 58 : دروسي كه دانشجو در رشته قبل گذرانده است درگروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي ازو ي پذيرفته مي شو دكه به تشخيص گروه آموزشي، با دروس رشته جديد، اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.

تبصره 1 : دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي شود، ولي نمرات دروس پذيرفته نشده، بدون احتساب در ميانگين ، در كارنامه دانشجو باقي مي ماند. در اين حال ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد، جمعاً به عنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي شود.

تبصره 2 : در صورتيك كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو، در حدي باش دكه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجازتحصيل، ازو ي سلب كند، با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود.

 

تغيير رشته اضطراري

 

ماده 59 : چنانچه دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه در دوران تحصيل، دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا امكان بهره گيري از كارآيي حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد،  مي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري متناسب با رشته خود در همان گروه آموزشي كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد. تغيير رشته دهد. در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده 55 ( باستثناي بند1 ) و ماده 75 معاف خواهد بود.

تبصره : در مواردي كه دانشجو به دلايل نقص عضو و بيماري،‌ توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشد، كميسيون آموزشي دانشگاه پس از بررسي كامل مسأله ، نسبت به تغيير رشته دانشجو به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر تصميم مي گيرد.

ماده 60 : دانشجويان دوره دكتري پزشكي عمومي ، دندانپزشكي، داروسازي و دامپزشكي يا دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته، كه به دلايلي از تحصيل در دوره مربوط منع شده اند، در صورتي كه حداقل واحدهاي معادل دوره كارداني يا كارشناسي را گذرانده باشند با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه و با احتساب واحدهايي كه گذرانده اند، مي توانند به يكي از رشته هاي گروه پزشكي يا يكي از شته هاي مرتبط با آن در گروه ديگر، در مقاطع كارداني يا كارشناسي، تغيير رشته دهند و پس از تطبيق واحدهاي گذرانده شده، در رشته جديد، به ادامه تحصيل بپردازند.

تبصره : در صورتي كه دانشگاه مبدأ ، فاقد رشته متناسب براي تغيير رشته اين گونه دانشجويان باشد، شوراي آموزشي دانشگاه نظر خود را داير بر تغيير رشته دانشجو، حسب مورد به معاونت آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي كند، تا دانشجو را در يكي از دانشگاههاي ديگر جايابي نمايد.

ماده 61 : متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه با مدرك لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصيل خود تسليم نمايد.

ماده 62 : تغيير رشته از مقطع كارشناسي به مقطع كارداني بلامانع است. در اين حال براي اين گونه دانشجو، حداكثر مدت مجاز تحصيل برمبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر 20 واحد پذيرفته شده از دانشجو، يك نيمسال از طول تحصيل وي گرفته مي شود.

 

11) پذيرش واحدهاي درسي

 

ماده 63 : معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان آزمون سراسري قبلاً در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده اند با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است:

دانشجو باتوجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد.

دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد.

تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باشد.

محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي اشتراك محتوايي داشته و نمره هريك از دروس از 12 كمتر نباشد.

تبصره 1‌: معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذي ربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود.

تبصره 2 : نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد.

تبصره 3 : به ازاء هر 20 واحد دروس پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز وي كاسته مي شود.

 

12) فراغت از تحصيل

 

ماده 64 : دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از دوره هاي كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد، فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود.

تبصره 1 : تاريخ فراغت از تحصيل، روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تحويل مي شود.

تبصره 2 : با توجه به تبصره 1 و رعايت دقيق ماده 24 ضرورت دارد، هر دانشگاه در هر نيمسال، زمان خاصي را براي اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد.

ماده 65 : ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل، بايد حداقل 12 باشد، تا در رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني يا كارشناسي دريافت كند. در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو از 12 كمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصيل مانعي نداشته باشد، مي تواند حداكثر تا 20 واحد درسي از درسهايي را كه با نمره كمتر ار 12 قبول شده است در يك نيمسال تحصيلي ( در دوره كارداني) و 2 نيمسال تحصيلي ( در دوره كارشناسي )، مجدداً انتخاب و آن درس را تكرار كند، تا ميانگين كل خود را جبران نمايد. در اين صورت نمرات دروس تكراري بعلاوه بر نمرات قبلي، دركارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات او محسوب مي شود.

تبصره 1 : دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا علي رغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود راج بران نمايد، در صورتي كه مقطع تحصيلي او كارداني است، از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صورتي كه در مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد پيوسته باشد، براساس ماده 30 و تبصره آن مي تواند با اخذ مدرك مقطع تحصيلي پايين تر فارغ التحصيل شود.

تبصره 2 : دانشجويان دوره دكتري عمومي داروسازي و كارشناسي ارشد پيوسته ساير رشته ها كه بيش از 135 واحد درسي دوره را با حداقل ميانگين نمرات 12 گذرانده باشند در صورتي كه به دلايلي از تحصيل منع شوند، و يا مايل به ادامه تحصيل نباشند مي توانند حسب درخواست خود با مدرك كارشناسي در رشته داروسازي يا رشته مربوط فارغ التحصيل شوند.

ماده 66 : اين آيين نامه در 12 فصل، 66 ماده و 48 تبصره در جلسات 316 الي 339 شوراي عالي برنامه ريزي مورد بررسي قرار گرفت و سرانجام د رجلسه 339 مورخ 14/2/1376 به تصويب نهايي رسيد و از تاريخ تصويب براي آن دسته از دانشجوياني كه از سال تحصيلي 77 – 1376 وارد دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي مي شوند لازم الاجراست. از اين تاريخ به بعد تمام آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهاي مغاير با آن براي اين قبيل دانشجويان لغو مي شود.

  
     


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.