چهارشنبه 28 آذر 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. December 19, 2018برگشت به صفحه قبلی

 
 
   
  

آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز


  

آيين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز

 

مقدمه : در اجراي بند 2 ماده 2 آيين نامه تشكيل شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي مصوب جلسه 387 مورخ 6/9/75 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور برقراري تسهيلات ويژه آموزشي براي دانشجويان ممتاز در مقطع تحصيلي كارشناسي، و كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه اي ( پزشكي و دامپزشكي) اين آيين نامه تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي شود.

ماده 1 : براي دانشجوياني كه مي توانند از مزاياي اين آيين نامه بهره مند شوند، عبارتند از :

الف ) برگزيدن آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور.

ب ) برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش ( موضوع مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنوان « پذيرش دانش آموزان برگزيده در دانشگاهها بدون شركت در آزمون سراسري» ).

ج ) برگزيدگان جشنواره هاي خوارزمي با معرفي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران.

تبصره 1 : برگزيدگان آزمون سراسري موضوع بند الف، كساني هستند كه مجموع نمرات اكتسابي آنها در آزمون سراسري حداقل دو و نيم انحراف معيار از ميانگين نمرات در گروه آزمايشي مربوط بالاتر مي باشد.

تبصره 2 : دانشجوياني كه فاقد شرايط مذكور در بندهاي الف تا ج باشند، اما به دليل داشتن ويژگيهاي استثنايي به تشخيص گروه آموزشي مربوط و تأييد شوراي آموزش دانشگاه دانشجوي ممتاز شناخته شوند، از سوي دانشگاه به شورا معرفي مي شوند تا پس از بررسي و تأييد شورا بتوانند از مزاياي اين آيين نامه بهره مند شوند.

ماده 2 : در هريك از دانشگاهها معاونت آموزشي عهده دار انجام كليه امور مربوط به استعدادهاي درخشان در حوزه معاونت آموزشي اقدام نمايد.

ماده 3 : براي نظارت بر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجوي ممتاز، دانشگاه يكي از اعضاي هيأت علمي داراي مرتبه استادياري و بالاتر را به عنوان استاد مشاور وي تعيين مي نمايد.

تبصره : حق الزحمه استاد مشاور به نحو مقتضي توسط دانشگاه تعيين و پرداخت مي شود.

ماده 4 : دانشجوي ممتاز مي تواند برخي از دروس عمومي و پايه را بنا به پيشنهاد استاد مشاور و تأييد مدير گروه آموزشي مربوط، بدون شركت در كلاس ،‌ در ابتداي نيمسال تحصيلي امتحان دهد اين دروس جزو حد نصاب واحدهاي دانشجو در آن نيمسال تحصيلي منظور نمي گردد.

ماده 5 : دانشجوي ممتاز مي تواند با تأييد استاد مشاور، برخي از دروس مورد علاقه خود را با معرفي دانشكده محل تحصيل خود در دانشكده يا دانشگاه ديگري بگذراند. دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موظف به ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي به اين دانشجويان هستند.

ماده 6 : بنا به تشخيص استاد مشاور و تأييد مدير گروه آموزشي مربوط، دانشجوي ممتاز مي تواند برخي از دروس اصلي و تخصصي را به طور اختصاصي زير نظر استاد مربوط بدون حضور در كلاس بگذراند.

ماده 7 : دانشگاه مي تواند به منظور آموزشي مباحث جديد علمي به دانشجويان ممتاز، نسبت به تشكيل كلا س ويژه با تعداد كمتر از حد نصاب براي آنان اقدام نمايد.

ماده 8 : به منظور استفاده مطلوب دانشجويان ممتاز از متون خارجي، دانشگاه نسبت به برگزاري كلاسهاي ويژه آموزش زبان خارجي براي اين دانشجويان اقدام مي نمايد.

ماده 9 : دانشجوي ممتاز در هر نيمسال تحصيلي مي تواند با تأييد استاد مشاور، حداكثر تا 27 واحد درسي انتخاب كند.

ماده 10 : آموزشگاه موظف است تمهيدات لازم را براي شركت دانشجويان ممتاز در كنفرانس هاي علمي و كارگاههاي آموزشي داخلي فراهم نمايد.

ماده 11 : دانشگاه در اختصاص امكاناتي مانند بورس تحصيلي، كمك هزينه تحصيلي، خوابگاه بن خريد كتاب، استفاده از كتابخانه ها و آزمايشگاهها و .... بايد براي دانشجويان ممتار تسهيلات ويژه قائل شود.

ماده 12 : دانشگاه مي تواند با درخواست دانشجوي ممتاز براي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي پس از تأييد استاد مشاور، موافقت نمايد.

تبصره : مقررات تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي، طي دستورالعمل جداگانه اي ابلاغ مي شود.

ماده 13 : چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال متوالي يا متناوب از 17 كمتر باشد، او نمي تواند از تسهيلات اين آيين نامه استفاده كند. در اين صورت مطابق مقررات، معمول به تحصيل خود ادامه خواهد داد.

ماده 14 : وزارت فرهنگ و آموزش عالي و دانشگاهها حسب مورد، براي استفاده دانشجويان ممتاز از امكانات مراكز اطلاع رساني، مؤسسات پژوهشي، ‌باشگاه  دانش پژوهان جوان و .... اقدامات لازم را معمول مي دارند.

ماده 15 : وزارت فرهنگ و آموزش عالي از محل اعتبارات متمركز خود، بودجه اي را نسبت به تعداد دانشجويان ممتاز دانشگاهها به آنها اختصاص مي دهد.

ماده 16 : اين آيين نامه در 16 ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ 15/11/77 شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش عالي به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجراست.

 

  
     


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.