چهارشنبه 28 آذر 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. December 19, 2018برگشت به صفحه قبلی

 
 
   
  

آییین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر


  

آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد وايثارگر

 

( مصوب جلسه 304 شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 16/7/74 همراه با انطباق  با موادآيين نامه آموزش دانشگاه آزاد اسلامي به صورت زير نويس )

 

1- تعريف : واژه هاي شاهد و ايثارگر در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي شوند:

الف : واژه شاهد به فرزند و زوجه شهيد، مفقود الاثر، اسير و جانباز 70 درصد و بالاتر اطلاق مي شود.

ب : واژه ايثارگر بر يكي از مصاديق زير اطلاق مي شود:

- رزمنده اي كه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشد.

- جانبازي كه حداقل 25 درصد نقص عضو داشته باشد.

- آزادي كه حداقل شش ماه سابقه اسارت داشته باشد. 

 

2-تبصره الحاقي به ماده 3 : به دانشجوي جانبازي كه به علت ادامه درمان نتواند در مهلت تعيين شده براي ثبت نام مراجعه كند اجازه داده مي شود ( مشروط بر اينكه گواهي پزشكي معتبري كه به تأييد كميسيون پزشكي و يا پزشك معتمد دانشگاه رسيده باشد ارايه نمايد) كه تا زمان حذف و اضافه انتخاب واحد كند.

3- تبصره الحاقي به ماده 11 : دانشجويان شاهد و ايثارگر مي توانند در هر نيمسال حداقل 10 واحد انتخاب نمايد.

4 – تبصره الحاقي به ماده 11 : دانشجوي شاهد و ايثارگري كه با گذراندن 8 واحد درسي فارغ التحصيل مي شود، در صورتي كه ميانگين نيمسال ماقبل او حداقل 15 باشد مي تواند در دوره تابستاني حداكثر 8 واحد انتخاب نمايد.

5 – تبصره الحاقي به ماده 14 : دانشجوي ايثارگري كه به دليل انجام معالجات پزشكي ناشي از صدمات جنگ نتواند در جلسه و يا جلسات امتحاني درس يا دروس گرفته شده شركت كند، با تأييد مدارك توسط كميسيون پزشكي يا پزشك معتمد دانشگاه،   مي تواند طبق برنامه اي كه از طرف گروه آموزشي ذيربط تعيين مي شود حداكثر تا پايان نيمسال بعدي در امتحان آن درس يا دروس شركت نمايد. در غير اينصورت درس يا دروس مذكور حذف مي شود.

6 – تبصره الحاقي به ماده 16 : تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت دانشجويان شاهد و ايثارگر در كلاس درس و يا در جلسه امتحان با ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه مي باشد.

 7 – تبصره الحاقي به ماده 17 : دانشجوي شاهد و ايثارگر ، مي تواند دو درس نظري خود را تا پنج هفته مانده با پايان نيمسال تحصيلي حذف نمايد، مشروط بر اينكه تعداد واحدهاي باقي مانده او از 10 واحد كمتر نشود.

8 – تبصره الحاقي به ماده 19 : تشخيص قادر نبودن به ادامه تحصيل در نيمسال مورد نظر، براي دانشجويان شاهد و ايثارگر با ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه مي باشد.

9 – تبصره الحاقي به ماده 23 : مدت زمان امتحان ( ميان ترم و پايان ترم ) براي دانشجويان جانباز، باتوجه به وضعيت جسماني آنها بنا به تشخيص كميسيون پزشكي و يا پزشك معتمد دانشگاه و تأييد ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه، حداكثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزايش است.

10 – تبصره الحاقي به ماده 26 : نمرات مردودي سه درس دانشجويان شاغل به تحصيل جانباز با حداقل 35% جانبازي و زوجه جانباز 50% به بالا ( وروديهاي 67 به بعد‌) در ميانگين نمرات آنان محسوب نمي شود، مشروط بر اينكه هريك از دروس مزبور پس از اخذ آنها در اولين فرصت ممكن و شركت در امتحانهاي آن كمتر از 12 نباشد.

براي دانشجويان جانبازي كه درصد جانبازي آنان بيش از 35% باشد، بازاي هر 10% اضافه جانبازي ، يك درس به سه درس فوق افزوده مي شود و در هر حال تعداد دروس حذف شده نبايد از پنج درس تجاوز نمايد.

11 – تبصره الحاقي به ماده 65 : دانشجويان شاهد و ايثارگر مي توانند دروس مزبور را با رعايت ساير شرايط در دو نيمسال تكرار كنند.

12 – تبصره الحاقي به ماده 33 : در صورتي كه مرخصي براي درمان صدمات ناشي از جنگ باشد و مدت درمان بيش از يك ماه ادامه يابد و مدارك مربوط مورد تأييد كميسيون پزشكي يا پزشك معتمد دانشگاه باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود.

13 – تبصره الحاقي به ماده 46 : براي دانشجويان شاهد و ايثارگر، نمرات دروس گذرانده شده كه در دانشگاه مقصد پذيرفته نشده است، در ميانگين كل او محاسبه نمي شود.

14 – تبصره الحاقي به ماده 55 : براي دانشجويان شاهد و ايثارگر گذراندن حداقل چهارده واحد درسي كفايت مي كند.

15 – تبصره الحاقي به ماده 56 : دانشجويان شاهد و ايثارگر مي توانند در صورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه فارغ  از شرايط احراز رتبه نسبي، از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر تغيير رشته دهند.

16 – اين آيين نامه در 16 بند در جلسه 304 مورخ 16/7/76 شوراي عالي برنامه ريزي به تصويب رسيد و با تصويب آن كليه مقررات مغاير لغو مي گردد و از تاريخ تصويب لازم الاجراء است. 
     


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.