چهارشنبه 26 دی 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. January 16, 2019برگشت به صفحه قبلی

 
 
   
  

آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی


  

آئين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامــي

 

( مصوب جلسه 358 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 14/6/74 )

 

ماده 1 – تعاريف

الف – منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، دانشگاهها و مؤسسات و مجتمع هاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غير دولتي است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مدرك رسمي بالاتر از ديپلم ( ولو به عنوان معادل ) صادر مي كنند كه در اين آيين نامه به آنها‌ « دانشگاه» اطلاق مي شود.

ب- دانشجوي داخل : هر فردي است كه در يكي از دانشگاهها به صورت حضوري يا غير حضوري به تحصيل اشتغال داشته باشد كه  در اين آيين نامه به آن « دانشجو» اطلاق مي شود.

ج – دانشجوي وابسته : به فردي كه به عنوان دانشجوي بورسيه يا ارز بگير در يكي از دانشگاههاي خارج از كشور تحصيل مي كند، گفته مي شود.

د – دانشجوي خارجي : به دانشجوي تبعه كشورهاي خارجي گفته مي شود كه در دانشگاه جمهوري اسلامي ايران تحصيل مي كند.

هـ - زمان تحصيل : با زمان ثبت نام اوليه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرك يا گواهي موقت يا انصراف يا اخراج خاتمه يافته تلقي مي شود.

ماده 2 – كليات

با توجه به قداست علم و اخلاق و محيطهاي آموزشي و پژوهشي در شرع مبين و حكومت اسلامي و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومي دانشجويان، دانشجو مكلف است در طول زمان تحصيل و در هر محيط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتكاب هر عمل كه خلاف شئون و حيثيات دانشجو اعم از دانشجوي داخل يا وابسته يا خارجي باشد، خودداري كند.

در غير اينصورت براساس مفاد آئين نامه باوي برخورد مي شود.

 

ماده3–تركيب اعضاء كميته انضباطي بدوي دانشگاه و چگونگي انتخاب آنها.

1-     معاون دانشجويي دانشگاه به عنوان رئيس كميته انضباطي بدوي.

2- مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه يا نماينده تام الاختيار ايشان در صورت وجود دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه.

3- يك نفر عضو هيأت علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه .

4- دو نفر دانشجوي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه .

5- دبيركميته انضباطي بدوي با انتخاب رئيس كميته بدوي بدون داشتن حق رأي.

تبصره 1 : دو دانشجوي عضو كميته انضباطي دانشگاه بايد واجد شرايط زير باشند :

1/1- حداقل نيمه اول دوره كارشناسي را به پايان رسانده باشند( مؤسساتي كه فقط دوره كارداني را دارند دانشجويان عضو كميته انضباطي آنها بايد وارد نيمه دوم دوره كارداني شده باشند ) و ضمناً دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري، مشروط بر آنكه تحصيلات دوره كارشناسي خود را در داخل كشور به پايان رسانده باشند از اين ماده مستثني هستند.

2/1 – از حيث درسي و اخلاقي جزو دانشجويان خوب دانشگاه باشند.

تبصره 2 : كليه اعضاء انضباطي دانشگاه بايد به تقوي و تعهد و استقلال نظر شهرت داشته و متأهل و فاقد سوء سابقه باشند.

تبصره 3 : اعضاء بندهاي 3 و 4 به مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و ضمناً چنانچه اعضاء فوق در طول سه سال، سه جلسه متوالي يا 6 جلسه متناوب غيبت غير موجه داشته يا به هر دليل امكان حضور در جلسات كميته انضباطي دانشگاه راب مدت بيش از 3 ماه نداشته باشند يا در صورت احراز عدم صلاحيت ، رئيس دانشگاه مي تواند به عزل آنها و انتخابفرد جديد اقدام كند. تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت اعضاء به عهده رئيس كميته است.

تبصره 4 : رئيس كميته مي تواند بنا به صلاحديد از افراد مطلع براي شركت در جلسات كميته بدون داشتن حق رأي دعوت كند.

تبصره 5 : جلسات كميته با حضور رئيس كميته و حداقل دو عضو صاحب رأي تشكيل مي شود و مصوبات آن با سه رأي موافق قابل اجراء است.

تبصره 6 : احكام كميته انضباطي بدوي دانشگاه با امضاء رئيس كميته بدوي و احكام كميته انضباطي تجديد نظر با امضاء دبير كميته انضباطي تجديد نظر دانشگاه ابلاغ مي شود.

ماده 4 – تركيب اعضاء كميته انضباطي تجديد نظر دانشگاه [1][1]

1-     رئيس دانشگاه به عنوان رئيس كميته تجديد نظر.

2-     مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه.

3-     معاون دانشجويي دانشگاه به عنوان دبير كميته تجديد نظر.

ماده 5 : تركيب اعضاء كميته مركزي انضباطي دانشجويان [2][2]

1- معاون دانشجوئي وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ،‌ حسب مورد، به عنوان رئيس كميته .

2- مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در يكي از دانشگاهها به انتخاب شوراي مركزي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها و با حكم رئيس مركزي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها.

3- يك نفر حقوقدان به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي ، حسب مورد.

4- سرپرست كميته مركزي انضباطي دانشجويان بدون حق رأي به عنوان دبيركميته.

5 – يك نفر از اعضاء هيأت علمي دانشگاهها به انتخاب وزير فرهنگ و آموزش عالي يا وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد.

6 – يك نفر دانشجو از ميان اعضاء كميته انضباطي دانشگاهها با انتخاب و صدور حكم از سوي وزير فرهنگ و آموزش عالي.

7 – معاون دانشجوئي يكي از دانشگاهها بنا به دعوت دبير كميته مركزي.

تبصره1:مدت عضويت اعضاء منتخب3 سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره 2 : جلسات كميته مركزي انضباطي با حضور 4 نفر رسميت مي يابد و تصميمات جلسه با 3 رأي موافق لازم الاجرا  است.

تبصره 3 : كميته مركزي انضباطي دانشجويان از نظر تشكيلاتي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وابسته است و تحت نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي كند.

تبصره 4 : رئيس كميته مي تواند بنا به تشخيص و ضرورت امر از افراد مطلع براي شركت در جلسه كميته بدون داشتن حق رأي دعوت كند.

تبصره 5 : احكام كميته مركزي انضباطي با امضا‌ء دبير كميته مركزي ابلاغ    مي شود.

 

ماده6 - حدود اختيارات و وظايف كميته هاي انضباطي دانشگاه و كميته مركزي انضباطي

الف – رسيدگي به جرايم عمومي دانشجويان ( از قبيل تهديد، تطميع ، توهين، ضرب و جرح، جعل ، سرقت ، رشوه ، اختلاس يا قتل ).

ب – رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري مانند :

1/ب – تقلب در امتحان .

2/ب – فرستادن شخص ديگري به جاي خود در امتحان يا شركت به جاي ديگري در امتحان.

3/ب – ارتكاب هر عملي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه هاي دانشگاه يا خوابگاه شود.

4/ب – ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا بيت المال.

ج – تخلفات سياسي :

1/ج – دادن اطلاعات خلاف يا كتمان واقعيات عمده نسبت به خود و يا گروهكهاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها.

2/ج – عضويت در گروهكهاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري و انجام دادن هر عملي به نفع آنها.

3/ج – فعاليت و تبليغ به نفع گروهكها و مكاتب الحادي.

4/ج – توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي ( مانند : شعار نويسي، پخش اعلاميه و ..... ).

5/ج – ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه.

د – تخلفات اخلاقي :

1/د – استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونه مواد .

2/د – استفاده از نوارهاي ويدئويي يا صوتي يا لوحه هاي رايانه اي مستهجن يا مداخله در خريد و فروش ، تكثير ، توزيع اين گونه وسايل .

3/د – عدم رعايت پوشش اسلامي يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل.

4/د – استفاده يا توزيع ياتكثير كتب، مجلات، عكسهاي مستهجن و يا    آلات لهو لعب.

5/د – عدم رعايت شئون دانشجوئي.

6/د – داشتن رابطه نامشروع.

7/د – تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع.

8/د – انجام عمل منافي عفت.

ماده 7 – تنبيهات

الف – تنبيهاتي كه با حكم كميته هاي انضباطي دانشگاه يا كميته مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي تواند اعمال شود.

1/الف – احضار و اخطار شفاهي.

2/الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو.

3/الف – تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو .

4/الف- توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو.

5/الف – دادن نمره 25% در دروس مربوط به تخلف.

6/الف – محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه ( از قبيل وام،‌خوابگاه و.... ).

7/ الف – دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف ،‌ منجر به ايجاد ضرر و زيان به دانشگاه يا بيت المال شده باشد.

8/الف – منع موقت از تحصيل تا مدت دو نيمسال تحصيلي ( با احتساب يا بدون احتساب سنوات) .

تبصره 1 : در مواردي كه كميته انضباطي بدوي دانشگاه حكم صادر كرده و به آن حكم در موعد مشخص شده در اين آيين نامه دانشجو اعتراض كند، تجديد نظر در حكم صادره به عهده كميته انضباطي تجديد نظر دانشگاه خواهد بود.

تبصره 2 : اعمال مجدد مجازات موضوع بند 8/الف ماده 7 منوط به تأیید کمیته مرکزی انضباطی خواهد بود.

ب – تنبیهاتی که فقط با حکم کمیته مرکزی انضباطی نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود :

1/ب – منع موقت از تحصیل تا چهار نیمسال تحصیلی ( با احتساب یا بدون احتساب سنوات ).

تبصره : چنانچه پس از اجرای حکم کمیته و در طول مدت تحصیل دانشجو، احتساب سنوات محرومیت از تحصیل مانع از فارغ التحصیل شدن دانشجو شود و دانشجو متعذر به عذر موجه شود، کمیته مرکزی پس از ارایه دلایل و مدارک تعذر از سوی دانشجو و بررسی، بنا به تشخیص می تواند اقدام به تبدیل حکم به عدم احتساب سنوات کند.

2/ب – تغییر محل تحصیل دانشجو .

3/ب – تبدیل دور تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه .

4/ب – اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی .

5/ب – محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها تا 5 سال.

تبصره 1 : در موارد ضروری بنا به تشخیص، کمیته انضباطی دانشگاه یا کمیته مرکزی انضباطی می تواند حکم به صورت ترکیبی صادر کند . ( ترکیبی از 2 یا چند بند ماده 7 ) .

تبصره 2 : رئیس دانشگاه مجاز است تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی دانشگاه از ورود وی به دانشگاه جلوگیری کند مشروط بر اینکه مدت رسیدگی به پرونده دانشجو از یکماه تجاوز نکند و در مورد پرونده هائی که به کمیته مرکزی انضباطی برای رسیدگی و اعلام رأی ارجع می شود، رئیس دانشگاه مجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدت دو ماه جلوگیری کند ( در صورت تلاقی ایام ممانعت  از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانات پایان نیمسال، دانشجو می تواند با تشخیص رئیس دانشگاه در امتحانات پایان نیمسال شرکت کند).

تبصره 3 : به منظور ممانعت از اعمال سلیقه های متفاوت در دانشگاهها و در موارد تخلف مشابه ، کمیته های انضباطی دانشگاهها موظفند در خصوص تخلفات مشمول بندهای 5/ج و 1/د و 2/د و 4/د و 6/د و 7/د و 8/د ماده 6 آیین نامه، ضمن رسیدگی و صدور حکم در محدوده اختیارات، مراتب را برای اطلاع و احیاناً اعلام نظر به کمیته مرکزی انضباطی ارسال کنند.

تبصره 4 : هر گاه دانشجوئی در مکانهائی به عنوان دانشجو فعالیت داشته باشد ( از قبیل سفرهای علم، محلهای کارآموزی، خوابگاه و ... ) مرتکب عملی شود که بر حسب قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد، کمیته انضباطی می تواند ضمن رسیدگی به تخلف در حیطه این آئین نامه، موارد را برای برخورد در حیطه کاری مراجع  ذی صلاحیت به آنها نیز ارجاع دهد. به هر حال تنها مرجع مجاز دانشگاه به انعکاس تخلف و معرفی دانشجوی خاطی به مراجع قضائی و انتظامی، کمیته انضباطی آن دانشگاه است.

تبصره 5 : هرگاه دانشجوئی در خارج از محوطه دانشگاه مرتکب عمل خلافی شود که بنابر قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد، رسیدگی به جرم ارتکابی در چارچوب ضوابط و قوانین کیفری و جزائی در صلاحیت مراجع قضائی است اما کمیته انضباطی می تواند به موازات آن حسب ماده 7 این آئین نامه تصمیم گیری کند.

تبصره 6 : تمرد دانشجو از اجرای احکام ودستوراتی که کمیته انضباطی صادر می کند یا تکرار تخلف موجب تشدید تنبیه خواهد شد.

تبصره 7 : بنا به تشخیص کمیته انضباطی ، موارد تخلف می تواند به ولی یا سرپرست یا همسر دانشجو اطلاع داده شود.

تبصره 8 : در صورت احتمال تصحیح رفتار و عدم تکرار تخلف، کمیته های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی انضباطی بنا به تشخیص می تواند اجرای تمام یا بخشی از حکم را پس از اخذ تعهد به حالت تعلیق در آورند و در صورت تکرار هر نوع تخلف، علاوه بر اعمال مجازات جرم جدید، حکم تعلیقی هم به اجراء در خواهد آمد و استفاده از موضوع این تبصره در طول مدت تحصیل دانشجو فقط یکبار مجاز می باشد و اعتبار اجرای احکام تعلیقی به شرط عدم تکرار تخلف تا پایان تحصیل دانشجو است و در صورت عدم تکرار تخلف در طول مدت تحصیل، سوابق محکومیت از پرونده او خارج خواهد شد. ضمناً این تبصره بر کلیه موارد تخلف ماده 6 این آیین نامه شمول دارد الا در این موارد :

اعمال شنیع ( زنا ولواط ) – سرقت مکرر – استفاده از سلاح – عضویت یا فعالیت درگروهکهای ملحد، مفسد یا محارب ، توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی.

تبصره 9 : به تخلفات دانشجویان مهمان وانتقالی، کمیته انضباطی دانشگاهی که تخلف در زمان تحصیل دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسیدگی خواهد کرد و چنانچه در موقع اجرای حکم دانشجو در آن دانشگاه نباشد، کمیته انضباطی دانشگاهی که محل تحصیل دانشجو است مکلف به اجرای حکم صادره خواهد شد.

ماده 8 – نحوه اعتراض کردن دانشجو به آراء صادر شده

الف – درمورد احکامی که کمیته انضباطی بدوی دانشگاه صادر می کند ( بندهای 1/الف و 2/ الفماده 7 ) دانشجو می تواند ظرف مدت 10 روز اداری از تاریخ رؤیت حکم اولیه، اعتراض خود را به کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه ذی ربط تسلیم کند تا در آن کمیته تجدید نظر شود.

تبصره : در مورد احکام بندهای 1/الف و 2/ الف مرجع تجدید نظر همان کمیته انضباطی بدوی است و دانشجو باید ظرف مدت 10 روز اداری از تاریخ رؤیت حکم اولیه، اعتراض خود را به آن کمیته تسلیم کند تا حکم قطعی صادر شود.

ب – در مورد تصمیماتی که کمیته مرکزی انضباطی اتخاذ می کند ( بندهای الف و ب ماده 7 ) نحوه و مراحل صدور حکم و اعتراض دانشجو بدین ترتیب خواهد بود :

1/ب – کمیته مرکزی ابتدا نظر خود را در مورد تنبیه مورد نظر که باید درباره دانشجو اعمال شود از طریق دانشگاه و یا رأساً توسط حکم کتبی ( حکم اولیه ) به اطلاع وی می رساند.

2/ب – دانشجو می تواند ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ حکم، دفاعیه خود را به کمیته مرکزی ( از طریق کمیته انضباطی دانشگاه یا مستقیماً به کمیته انضباطی با ارسال رونوشت به کمیته انضباطی دانشگاه ارسال نماید ).

3/ب – کمیته مرکزی پس از ملاحظه دفاعیه دانشجو، حداکثر ظرف مدت یکماه حکم قطعی را صادر می کند.

تبصره 1: احکام اولیه صادره از سوی کمیته انضباطی دانشگاه یا کمیته مرکزی انضباطی به هر شکل ممکن می باید تا یکماه پس از صدور به دانشجوی متخلف ابلاغ شود.

تبصره 2 : احکام اولیه با رعایت موضوع تبصره 1 ماده 8 تا زمان صدور حکم قطعی، لازم الاجراء نیست.

تبصره 3 : در صورتی که دانشجو به دلایل غیر موجه از اعلام رؤیت حکم اولیه استنکاف کند حق اعتراض از وی سلب خواهد شد ( مرجع تشخیص غیر موجه بودن، کمیته انضباطی است ) .

ماده 9 : کلیه کمیته های انضباطی موظفند با کمیته مرکزی در ارسال پرونده و یا موارد درخواستی دیگر همکاری کنند و احکام صادره از سوی کمیته مرکزی انضباطی را اجراء کنند.

ماده 10 : رئیس دانشگاه مسئول نظارت بر حسن اجرای کلیه مسائل مربوط به این آیین نامه در دانشگاه است.

ماده 11 : مرجع رسیدگی بدوی و نهائی به تخلفات دانشجویان وابسته، کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان است.

ماده 12 : در صورتی که مراجع امنیتی یا قضایی تشخیص به صلاحیت یا عدم صلاحیت تحصیل دانشجوئی بدهند، باید مراتب را کتباً با ذکر نوع ومیزان تخلف به کمیته مرکزی انضباطی ارسال کنند تا کمیته مرکزی انضباطی براساس موارد ارایه شده، در خصوص ادامه یا عدم ادامه یا چگونگی تحصیل دانشجو تصمیم گیری کند. به هر حال مرجع تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت تحصیل دانشجویان کمیته مرکزی انضباطی است.

تبصره1 : دانشکده های وابسته به دانشگاههای جامع و دانشکده های اقماری سایر دانشگاهها، مجاز به تشکیل کمیته انضباطی اند و وابستگی آنها به کمیته  مرکزی انضباطی از طریق کمیته انضباطی دانشگاه است. مرجع تشخیص ضرورت تشکیل کمیته انضباطی در این گونه دانشکده ها کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه است و صدور مجوز به عهده کمیته مرکزی انضباطی است و ترکیب اعضاء کمیته انضباطی این گونه دانشکده ها حسب مورد با پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید کمیته مرکزی انضباطی انتخاب می شوند.

تبصره 2 : دانشگاههای وابسته به نیروهای مسلح کلیه تخلفات دانشجویان عضو نیروهای مسلح خود را وفق آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا رسیدگی خواهند کرد و در صورت محرومیت از ادامه تحصیل، مراتب را به کمیته مرکز انضباطی احاله می کند. ادامه تحصیل این دانشجو در دانشگاههای غیر وابسته به نیروهای مسلح پس از تأیید صلاحیت ادامه تحصیل در کمیته انضباطی، براساس ضوابط سازمان سنجش خواهد بود.

تبصره 3 : در صورت وصول گزارش ، کمیته مرکزی انضباطی ابتدائاً بنا به تشخیص می تواند به تخلفات دانشجویان رسیدگی کند.

ماده 13 – شیوه نامه اجرایی این آیین نامه در ظرف مدت یکماه پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و برای اجراء به کلیه دانشگاهها ابلاغ خواهد شد.

ماده 14 – این آیین نامه در 14 ماده و 54 بند و 30 تبصره در جلسه 14/6/74 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و کلیه آیین نامه و بخشنامه های مغایر با این آیین نامه فاقد اعتبار است.

 

  

  
     


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.