چهارشنبه 26 دی 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. January 16, 2019برگشت به صفحه قبلی

 
 
   
  

اصلاحیه ترکیب اعضای کمیته های انضباطی دانشجویان


  

اصلاحیه ترکیب اعضای کمیته های انضاطی دانشجویان

 

به استناد بند اول جلسات 429 و 430 مورخ 21/7/77 و 5/8/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تکیه بر تجرب های پیشین از عملکرد کمیته های انضباطی دانشگاه ها و کمیته مرکزی انضباطی و شرایط عضویت آنها به شرح زیر تعیین می گردد.

الف – ترکیب اعضای کمیته انضباطی بدوی دانشگاه.

1-     معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه بعنوان رئیس کمیته بدوی .

2- مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یا نماینده تام الاختیار ایشان.

3- یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه.

4- دو نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه.

5 – دبیر کمیته انضباطی بدوی به پیشنهاد رئیس کمیته بدوی و حکم رئیس دانشگاه، بدون داشتن حق رأی.

تبصره : جلسات با حضور رئیس کمیته انضباطی بدوی و حداقل دو عضو صاحب رأی تشکیل می شود و تصمیمات آن با سه رأی موافق به تصویب می رسد.

ب- ترکیب اعضای کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه.

1- رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیته تجدید نظر .

2- مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.

3- معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته تجدید نظر.

4- یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه ( غیر ازاعضای کمیته بدوی)

5- یک نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه ( غیر از اعضای کمیته بدوی ) .

تبصره : جلسات کمیته تجدید نظر با حضور رئیس کمیته و حداقل دو عضو دیگر تشکیل شده و مصوبت آن به سه رأی موافق قابل اجراء است.

ج – ترکیب اعضای کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان

1- معاون دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد بعنوان رئیس کمیته.

2- مدیر کل دانشجویان داخل وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

3- مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در یکی از دانشگاهها به پیشنهاد رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد.

4 – یک نفر حقوقدان از بین اعضای هیأت علمی دانشگاهها به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی انضباطی و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد.

5 – یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی انضباطی و حکم وزیر فرهنگی و آموزش عالی یا وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

6- یک تن دانشجو از میان اعضای کمیته انضباطی دانشگاهها به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی انضباطی و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

7 – رئیس یا معاون دانشجویی و فرهنگی یکی از دانشگاهها بنا به دعوت رئیس کمیته مرکزی انضباطی.

8 – دبیر کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی انضباطی و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یا وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی حسب مورد، بدون نداشتن حق رأی .

تبصره : جلسات کمیته مرکزی انضباطی با حضور 5 عضو صاحب رأی رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با حداقل 4 رأی موافق از بین اعضای حاضر معتبر بوده و در صورت صدور حکم قطعی لازم الاجراء است.

د – شرایط عضویت

کلیه اعضای کمیته های انضباطی که با شخصیت حقیقی به عضویت این نهاد انتخاب می شوند باید در تقوی و استقلال نظر از حسن شهرت برخوردار بوده، مورد وثوق و فاقد سوء سابقه باشند.

تبصره 1 : اعضای هیأت علمی که به عضویت کمیته های انضباطی انتخاب می شوند، علاوه بر دارا بودن شرایط فوق باید متأهل باشند. همچنین در دانشگاههایی که رشته حقوق تدریس می شود، بهتر است عضو هیأت علمی از بین اعضای هیأت علمی مدرس  در زمینه حقوق انتخاب شود.

تبصره 2 : دانشجویان عضو کمیته های انضباطی علاوه بر احراز شرایط مذکور باید واجد شرایط زیر نیز باشند :

1- از نظر تقوی و اخلاق بین دانشجویان حسن اشتهار داشته و ترجیحاً متأهل و از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری باشند.

2- حداقل نیمی از واحدهای آموزشی دوره تحصیلی خود را گذرانده باشند مگر آنکه مقاطع تحصیلی پیشین خود در همان دانشگاه به پایان رسانده باشند.

3- در طی مدت تحصیل خود در دانشگاه مشروط نشده و حکم انضباطی نیز دریافت نکرده باشند.

تبصره 3 : دبیر کمیته های بدوی دانشگاه ه ترجیحاً از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه و در غیر اینصورت از بین کارکنان دانشگاه که واجد رتبه کارشناسی یا بالاتر هستند و یا دانشجویانی که شرایط عضویت در کمیته های انضباطی را دارند انتخاب می شود، مشروط بر آنکه متأهل و دارای حسن شهرت در برخورد مناسب با دانشجویان بوده و عضو دارای رأی در کمیته انضباطی نیز نباشند

تبصره 4 : اعضای منتخب کمیته های انضباطی به مدت دو سال انتخاب می شوند و این انتخاب قابل تمدید است. چنانچه هریک از اعضای فوق سه جلسه متناوب غیبت غیر موجه داشته یا به هر دلیل امکان حضور در جلسات کمیته انضباطی را بمدت بیش از 3 ماه نداشته باشد یا در صورت احراز عدم صلاحیت، رئیس کمیته می تواند به جایگزینی وی با انتخاب فرد جدید اقدام کند. تشخیص موّجه و غیر موّجه بودن غیبت به عهده رئیس کمیته است.

تبصره 5 : رئیس کمیته انضباطی می تواند بنا به تشخیص از افراد مطلع برای شرکت در جلسات کمیته انضباطی بدون داشتن حق رأی دعوت کند.

ترکیب اعضای کمیته های انضباطی دانشجویان در چهار بند و هشت تبصره به شرح فوق، در تاریخ 9/12/78 به تصویب وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد و کلیه مصوبات مغایر با آن فاقد اعتبار است.

 

  
     


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.