چهارشنبه 28 آذر 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. December 19, 2018برگشت به صفحه قبلی

 
 
   
  

شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان


  

شيوه نامه اجرايي آيين‏نامه انضباطي دانشجويان


گفتار اول : تخلفات و تنبيهات

 1- تفكيك تنبيهات :به منظور استناد و تطبيق دقيق‏تر احكام انضباطي تنبيهات ماده 7 آيين‏نامه به صورت زير تفكيك مي‏شوند: الف- تنبيهاتي كه با حكم كميته‏هاي انضباطي دانشگاه يا كميته مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي‏تواند اعمال شود

1-      احضار و اخطار شفاهي

2-      . تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو.

3-       اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو.

4-       تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو 5

5-      . توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو 6.

6-       دادن نمره 25/0 در دروس مربوط به تخلف 7.

7-       محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه از قبيل وام، خوابگاه و غيره 8.

8-       دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجربه ايجاد ضرروزيان به دانشگاه به بيت‏المال شده‏باشد

9-      منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات.

10-  منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال با احتساب سنوات.

11-  منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات.

12-   منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب سنوات

 ب ـ تنبيهاتي كه فقط با حكم كميته مركزي انضباطي نسبت به دانشجومي‏تواند اعمال شود:

13-  تغيير محل دانشجو( همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم )

14-  . تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه

15-  منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال بدون احتساب سنوات.

16-   منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال با احتساب سنوات.

17-  منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال بدون احتساب سنوات.

18-   منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال با احتساب سنوات.

19-   اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي.

20-    محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه‏ها تا 5 سال

تبصره : صدور احكام تركيبي در مورد يك تخلف تنها بصورت تركيب بندهاي 6 تا 8 با يكي از بندهاي 1 تا 5 و نيز تركيب تنبيهات بندهاي 9 تا 12 و 15 تا 18 با بندهاي 13و 14 مجازاست

اين تبصره بر كليه موارد تخلفات مندرج در ماده 2 از اين بخش جاري است مشروط بر آنكه ازمحدوده تنبيهات تعيين شده در آن ها خارج نشود

2ـ تفكيك تخلفات و تخصيص تنبيهات :در راستاي تعميم اجراي تبصره 3 ماده 7 آيين‏نامه انضباطي دانشجويان، تخلفات مندرج در ماده 6 اين آيين‏نامه با قيد تنبيهات متناسب بر اساس ماده 1 از اين بخش به شرح زير تفصيل داده مي‏شوند.ماده 6 آيين‏نامه: حدود اختيارات و وظايف كميته هاي انضباطي دانشگاه و كميته مركزي انضباطي

  الف- رسيدگي به جرايم عمومي دانشجويان(ازقبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب‏وجرح، سرقت، رشوه، اختلاس، قتل)

1/الف- تهديد، تطميع، توهين، فحاشي، هتاكي، افتراء

 1/1 الف- تهديد يا ارعاب يا سلب امنيت

 2/1 الف- تطميع

3/1الف- توهين يا فحاشي يا هتاكي

4/1 الف- افتراء يا نشر اكاذيب مرتكب هر يك از بندهاي فوق به يكي از بندهاي 1 تا 5 ماده اين شيوه‏نامه محكوم مي‏شود.درصورتي‏كه شاكي يكي از اعضاي هيأت علمي يا مسؤولان يا كارمندان دانشگاه باشد، تنبيه مي‏تواند به بندهاي 7 تا 10 و در صورت تكرار تا بند 13 تشديد شود.

2/ الف- ضرب و جرح

 در صورت وجود شاكي مرتكب به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا9 (بجز بند6) محكوم مي‏شود.درصورتي‏كه مضروب يكي از اعضاي هيأت علمي يا مسؤولان يا كارمندان دانشگاه باشد، يادر صورت تكرار، تنبيه مي‏تواند تا بند 13 تشديد شود. درصورتي‏كه ميزان ضرب و جرح بسيار شديد بوده يامنجر به محكوميت قضايي شده باشد تنبيه مي‏تواند متناسب با مورد تا بند 16 تشديد شود.

3/ الف- جعل

 1/3الف- جعل اسناد دولتي (خارج از دانشگاه):در صورت محكوميت قضايي، متخلف متناسب با احكام قضايي كه در مورد وي صادر شده باشد، به يكي از مجازات‏هاي مندرج در بندهاي 5 تا 12 (بجز بند6 ) محكوم مي‏شود.

2/3 الف- جعل امضاي اساتيد يا مسؤولان دانشگاه:متخلف، به يكي از مجازات‏هاي مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي‏شود. درصورتي‏كه جعل منجر به تحصيل نمره قبولي در دروس دانشگاهي نيز شده باشد، متخلف، به بند 6 و يكي از مجازات‏هاي بندهاي 7 تا 10نيز محكوم مي‏شود.

 3/3الف- ارايه اسناد جعلي به دانشگاه:متخلف، به يكي از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي‏شود. درصورتي‏كه سندجعلي منجر به قبولي در دروس دانشگاهي يا تغيير در نمره شده باشد، متخلف به مجازات بند6 و يكي از مجازات‏هاي مندرج در بندهاي 7 تا 10 محكوم مي‏شود و در صورتي كه سند جعلي منجر به پذيرفته‏شدن وي در دانشگاه شده باشد علاوه بر گزارش به هيأت مركزي گزينش دانشجو به يكي از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 13 تا 20 محكوم مي‏شود.

4/3 الف- جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از اسناد مكتوب يا نرم‏افزاري):متخلف، به يكي از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي‏شود و درصورتي‏كه مدرك مجعول گواهي گذراندن واحدهاي درسي دانشگاه باشد، علاوه بر اجرلي بند 6 در مورد آن دروس، متخلف به يكي از مجازات‏هاي مندرج در بندهاي 7 تا 10 محكوم مي‏شود.در صورتيكه متخلف، گواهي مبني بر فراغت از تحصيل را جعل نمايد به يكي از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 11، 12 يا 15 تا 18 محكوم مي‏شود

4/ الف- سرقت

 1/4الف- سرقت اموال غير متعلق به دانشگاه:متخلف به يكي از بندهاي 2 تا 5 و بند 8 محكوم مي‏شود. در صورت محكوميت قضايي، مجازات به يكي از بندهاي 9 تا 12 تشديد مي‏شود. اگر ارتكاب سرقت با مشاركت باندهاي سرقت و با نقشه قبلي صورت گرفته باشد، مجازات مي‏تواند تا بند 20 تشديد شود. همچنين در صورت كتمان اطلاعات درباره وجود باند سرقت بانقشه قبلي نيز يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 9(به جز بند6) اعمال مي‏شود.

 2/4 الف- سرقت اموال دانشگاه يا خوابگاه:

علاوه بر محكوميت به جبران خسارت وارده طبق بند8، متناسب با وسعت و دفعات وقوع جرم يكي از مجازات‏هاي مندرج در بندهاي 9 تا 19 اعمال مي‏شود.

3/4الف- سرقت سوُالات يا ورقه‏هاي امتحاني:متخلف علاوه بر محكوميت به بند6 ، به يكي از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 9 تا 12 يا يكي از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 15 تا18 محكوم مي‏شود.

5/ الف- رشوه يا اختلاس

 1/5 الف- دادن رشوه در ادارات و سازمان‏هاي خارج از دانشگاه:در صورت محكوميت قضايي، متخلف به يكي از بندهاي 1 تا 5 محكوم مي‏شود.

 2/5 الف- دادن رشوه به يكي از كاركنان دانشگاه:متخلف به يكي از بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود. در صورتيكه ارتكاب جرم منجر به نمره قبولي متخلف در يكي از دروس دانشگاهي شده باشد تنبيه بند 6 و يكي از تنبيهات بندهاي 9 يا 10نيز به محكوميت وي افزوده مي‏شود.

3/5 الف- اختلاس در اموال دانشگاه يا خارج دانشگاه:در صورت محكوميت قضايي ، متخلف به تناسب اموال مورد اختلاس و ميزان مشاركت در آن به يكي از بندهاي 3 تا 5 يا 8 تا 13 محكوم مي‏شود.

 6/الف- قتل

 1/6 الف- ارتكاب قتل :در صورت محكوميت قضايي، مجازات بندهاي 19 يا 20 در خصوص وي لازم‏الاجراء است

 2/6 الف - شركت در قتل :در صورت محكوميت قضايي، يكي از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 15 تا 20 اعمال مي‏شود.

ب - رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري

 1/ ب- تقلب در امتحان متخلف، به تنبيه در بند 6 و يكي از تنبيهات بندهاي 1 تا 5 محكوم مي‏شود. در صورت تكرارتخلف، تنبيه به يكي از بندهاي 9 تا 12 قابل تشديد است.

2/ ب- فرستادن شخص ديگري به‏جاي خود به امتحان يا شركت به‏جاي ديگري در امتحان

1/2/ ب- فرستادن ديگري به جاي خود به امتحان:متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 12 محكوم مي‏شود.

2/1 ب- شركت به‏جاي ديگري در امتحان:متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 12 محكوم مي‏شود.

3/ ب- ارتكاب هر عملي از سوي اشخاص حقيقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت دراجراي برنامه‏هاي دانشگاه يا خوابگاه شود.

1/3 ب- اخلال يا ايجاد وقفه يا ايجاد مزاحمت براي برنامه‏ها يا نظم خوابگاه:متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 8 (بجز بند6) محكوم مي‏شود.

 2/3 ب- اخلال يا ايجاد وقفه در برنامه‏ها يا نظم دانشگاه:متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 9 (بجز بند6) محكوم مي‏شود.درصورتي‏كه اخلال در نظم منجر به ايجاد آشوب و اغتشاش در سطح دانشگاه يا خوابگاه شود، متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 7 تا 10 محكوم مي‏شود.درصورتي‏كه اخلال يا تحريك ديگران با تشكيل گروه همراه باشد، تنبيه مي‏تواند به بندهاي 11تا 13 تشديد‏ شود.

تبصره : رسيدگي به تخلفات بندهاي1 /3/ ب و2 /3/ ب منوط به تأييد كتبي معاون دانشجويي-فرهنگي دانشگاه يا يكي از روُساي دانشكده‏ها مي‏باشد.

 3/3ب- عدم رعايت مقررات دانشگاه:علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آيين‏نامه‏هاي مربوط، متخلف به يكي از تنبيهات مندرج دربندهاي 1 و 2 محكوم مي شود و در صورت تكرار، اين تنبيه تا موارد مندرج در بندهاي 3 تا 5 و7 تا 10 قابل تشديد است .

 4/3 ب- عدم رعايت مقررات خوابگاه :

علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آيين‏نامه‏هاي مربوط، متخلف به يكي از تنبيهات مندرج دربندهاي 1 و 2 محكوم مي‏شود و در صورت تكرار، تنبيه تا بندهاي 3 تا 5 و 7 قابل تشديد است.

4/ ب- ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا خوابگاه يا ساير اموال بيت‏المال

 1/4 ب- ايراد خسارت به اموال غيرشخصي:مرتكب علاوه بر محكوميت به جبران خسارت وارده طبق بند 8، به يكي از مجازات‏هاي مندرج در بندهاي 1 تا 10 (به جز بند6) محكوم مي‏شود.

2/4 ب- ايراد خسارت به اموال شخصي:در صورت شكايت صاحب مال ، علاوه بر محكوميت به جبران خسارت ، به يكي ازمجازاتهاي مندرج در بندهاي 1 تا 5 اعمال مي‏شود.تبصره:كتمان حقايق در اين خصوص، درصورتي‏كه اطلاع مسؤولان دانشگاه از آن مي‏توانسته مانع از ايراد خسارت گردد مشمول احكام فوق است

 . ج - رسيدگي به تخلفات سياسي

1/ج- دادن اطلاعات خلاف واقع با كتمان واقعيات از روي عمد نسبت به خود يا گروهكهاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها.متخلف به يكي از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي‏شود. در صورتيكه تخلف منجر به انتفاع گروهكهاي مذكور گردد مجازات به بندهاي 9 تا 14 قابل تشديد است.

2/ج- عضويت در گروهكهاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري و انجام دادن هر عملي به نفع آنها.

 1/2 ج- عضويت يا هواداري از گروهكهاي غيرقانوني منحله (گروههايي كه به موجب احكام قضايي فعاليت آنها ممنوع شده باشد)متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي‏شود.

2/2 ج- انجام اعمالي كه به نفع گروههاي غير قانوني منحله باشد.مجازات متخلف از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 8 تا 14 تعيين مي‏شود.

 3/ج- فعاليت و تبليغ به نفع گروهكها و مكاتب الحادي و غيرقانونيمتخلف، به يكي از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي‏شود.درصورتي‏كه فعاليت به نفع گروهكهاي محارب و معاند نظام جمهوري اسلامي ايران باشد، متخلف به يكي ازمجازات‏هاي مندرج در بندهاي 9 تا 14 محكوم مي‏شود و در صورت محكوميت متخلف درمراجع قضايي مجازات تا بند 20 قابل تشديد است.

4/ج- توهين به شعاير اسلامي يا ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي (مانندفحاشي و استعمال الفاظ ركيك بطور شفاهي يا كتبي از طريق شعارنويسي، پخش اعلاميه و...)متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 8 (به جز بند6) محكوم مي‏شود.درصورتي‏كه ارتكاب عمل به‏صورت جمعي و به قصد ايجاد بلوا و آشوب صورت گيرد يا مكرراً و بدون توجه به تنبيهات قبلي واقع شود، مجازات مي‏تواند به بندهاي 9 تا 13 تشديد شود.

 5/ ج- ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه:

مجازات متخلف، از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 3 تا 13 (به جز بند6) تعيين مي‏شود.اگر بلوا در جهت ضربه زدن به اركان نظام و با هماهنگي و برنامه‏ريزي قبلي يا با هدايت ازگروههاي غيرقانوني خارج از دانشگاه باشد، درصورت محكوميت در مراجع قضايي مجازات مي‏تواند به يكي از بندهاي 14تا20 تشديد شود.

4/1/د- تشكيل جلسه يا همكاري براي استعمال مواد مخدر:

متخلف، در صورت استفاده از اماكن وابسته به دانشگاه به يكي از بندهاي 8 تا 16 و درصورت محكوميت در مراجع قضايي به يكي از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 11 تا 20 محكوم مي‏شود.

 1/5/د- استفاده از مشروبات الكلي :متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 يا 7 محكوم مي‏شود. اگر متخلف در اماكن وابسته به دانشگاه رخ داده و آثار سوء عمومي داشته باشد و يا درصورت محكوميت در مراجع قضايي تنبيه وي مي‏تواند به مجازاتهاي مندرج در بندهاي 9 تا13 (به جز بند6 ) تشديد شود.

 1/6/ د- خريد و فروش و توزيع مشروبات الكلي:

متخلف به يكي از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 8 تا 12 محكوم مي‏شود. در صورتيكه ازاماكن وابسته به دانشگاه براي اين منظور بهره برداري شده باشد. تنبيه وي تا بند 16 قابل تشديداست . همچنين در صورت محكوميت در مراجع قضايي مجازات وي مي تواند به موارد مندرج دربندهاي 13 تا 20 تشديد شود.

1/7/د- تشكيل جلسه جهت استفاده از مشروبات الكلي:متخلف، درصورت محكوميت در مراجع قضايي به يكي از مجازات‏هاي مندرج در بندهاي 11تا19 محكوم مي‏شود.

1/8/ د- استفاده از ابزار قمار:متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 4 محكوم مي‏شود.

 1/9/د- ترويج و توزيع ابزار قمار:متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 و يا 7 محكوم مي‏شود.

2/ د- استفاده از نوارهاي ويديويي يا صوتي يا لوحه‏هاي رايانه‏اي مستهجن يا مداخله در خريد وفروش يا تكثير و توزيع اين گونه وسايل.

 1/2/د- استفاده‏از فرآورده‏هاي صوتي‏وتصويري غيرمجاز، عكس، فيلم يا لوحه‏هاي‏رايانه‏اي حاوي تصاويرمستهجن :متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 و يا 7 محكوم مي‏شود.

 2/2/د- مداخله در خريد و فروش تكثير يا توزيع فرآورده‏هاي فوق:متخلف به يكي از مجازات‏هاي مندرج در بندهاي 4 تا 10 به جز بند 6 محكوم مي‏شود.

 3/ د- عدم رعايت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل:متخلف ، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 و در صورت اصرار و تكرار، متناسب باعرف حاكم بر محيط به يكي از تنبيهات بندهاي 7 تا 9 محكوم مي‏شود.

4/د- استفاده يا توزيع يا تكثير كتب، مجلات، عكس‏هاي مستهجن و يا آلات لهوولعب:

 1/4/د- استفاده از كتب، مجلات، عكس‏هاي مستهجن و يا آلات لهوولعب:متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 1 تا 5 و يا 7 محكوم مي‏شود.

2/4/د- توزيع يا تكثير كتب، مجلات، عكس‏هاي مستهجن و يا آلات لهوولعب:مجازات متخلف از بندهاي 3 تا 10 (به جز بند6) تعيين مي‏شود.

5/د- عدم رعايت شوُون دانشجويي :

1/5/د- ارتكاب اعمال يا رفتاري كه خلاف منزلت دانشجويي محسوب مي‏شود(مانند عدم رعايت حقوق ديگران، پرخاشگري، ايجاد درگيري و...).متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 4 محكوم مي‏شود.

2/5/د- عدم رعايت موازين قطعي شرعي در ارتباط با نامحرم:متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 4 و در صورت تكرار، تا بند 9 (به جز بند6) محكوم مي‏شود.

3/5/ د- ايجاد مزاحمت :در صورت وجود شاكي خصوصي، متخلف به يكي از مجازات‏هاي مندرج در بندهاي 1 تا5 محكوم مي‏شود.

 6/ د- داشتن رابطه نامشروع :درصورتي‏كه تخلف آثار علني و مشهود داشته باشد متخلف به يكي از تنبيهات مندرج دربندهاي 4 تا 10 (به جز بند6) محكوم مي‏شود و در صورت محكوميت در مراجع قضايي مجازات وي به بندهاي 11 تا 15 قابل تشديد است.

 7/ د- تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع:

 1/7/د- شركت در جلسات نامشروع:متخلف به يكي از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 1 تا 9 (به جز بند6) و در صورت محكوميت در مراجع قضايي به مجازاتي از بندهاي 9 تا 15 محكوم مي‏شود.

 2/7/د - تشكيل جلسات نامشروع يا همكاري در تشكيل جلسه نامشروع:مجازات متخلف از بين مجازات‏هاي مندرج در بندهاي 7 تا 14 تعيين مي‏شود و در صورت محكوميت در مراجع قضايي مجازات تا موارد مندرج در بندهاي 15 تا 18 قابل تشديد است.

 8/د - انجام عمل منافي عفت :

مجازات متخلف از بين مجازاتهاي مندرج در بندهاي 5 تا 13 (به جز بند6) و در صورت محكوميت در مراجع قضايي از مجازاتهاي مندرج در بندهاي 11 تا 20 تعيين مي‏شود.بخش 2 - نحوه رسيدگي و صدور احكام برخي از موارد مندرج در ماده هاي7 ، 9 و 12 آيين نامه انضباطي به شرح زير تدوين و تبيين مي‏شود.

گفتار دوم :نحوه رسیدگی و صدور احکام

برخی از موارد مندرج در ماده های 7 و 9 و 12 آیین نامه انضباطی به شرح زیر تدوین و تبیین می گردد:

1-      كميته‏هاي انضباطي دانشگاه‏ها مي‏توانند به كليه گزارشهاي رسيده در مورد دانشجويان ازسوي هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از دانشگاه رسيدگي و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختيارات خود حكم صادر نمايند

.تبصره 1 : رسيدگي به گزارشهاي رسيده از طريق اشخاص حقيقي يا حقوقي در خصوص تخلفات آموزشي و اداري منوط به تأييد كتبي معاونت آموزشي يا اداري و مالي دانشگاه و رسيدگي به تخلفات سياسي منوط به تأييد معاونت دانشجويي-فرهنگي دانشگاه مي‏باشد.

تبصره 2 : كميته انضباطي دانشگاه مجاز به رسيدگي به تخلفاتي كه در مقطع تحصيلي قبلي دانشجو در دانشگاه ديگر صورت گرفته باشد، نيست و موضوع بايد به كميته مركزي انضباطي ارجاع شود

.تبصره3 : با توجه به اينكه انتظام امور داخلي در محيط دانشگاه با مسؤوليت‏هاي معين انجام مي‏پذيرد، طبق تبصره4 بندب ماده7 آيين‏نامه انضباطي دانشجويان تأكيد مي‏شود در صورتي‏كه تخلف نياز به رسيدگي در مراجع قانوني خارج از دانشگاه داشته باشد موضوع تنها بايد از طريق كميته انضباطي به مراجع ذي ربط انعكاس يافته و در آنجا پيگيري شود. رييس دانشگاه موظف است اين موضوع را به كليه قسمت‏هاي دانشگاه جهت اطلاع و اقدام ابلاغ نمايد. بديهي است هرگونه اقدام از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي دانشگاه كه بر خلاف اين تبصره باشد خود تخلف اداري محسوب گرديده و قابل پيگيري خواهد بود.

تبصره 4 : صدور احكام انضباطي در خصوص دانشجويان تنها از طريق كميته‏هاي انضباطي صورت مي‏گيرد و ساير نهادها جز در مقام اجراي احكام صادر شده از سوي كميته هاي انضباطي مجاز به صدور يا اجراي مفاد هيچيك از تنبيهات انضباطي نمي‏باشند.

تبصره 5 : بر اساس تعليمات اسلامي و اصول قانوني امنيت و مصونيت شهروندان و منع تجسس (اصول 22 و 25 قانون اساسي)، اعضاء و كاركنان كميته انضباطي مجاز به تجسس در زندگي خصوصي دانشجويان نبوده و موظفند كليه اطلاعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقي نموده و از افشاي آن (به جز در موارد ذكر شده در تبصره 7 ماده 7 آيين نامه انضباطي با رعايت مصالح دانشجو) خودداري نمايند.

2-      كميته‏هاي انضباطي دانشجويان پس از ابلاغ و تفهيم كتبي يا شفاهي موارد تخلفي طبق ماده6 آيين‏نامه و بخش 1 از اين شيوه‏نامه به دانشجو و پيش از صدور حكم، در صورت دسترسي به دانشجو از وي مصاحبه حضوري بعمل آورده و دفاعيات دانشجو را مورد توجه قرار دهند.تبصره: انجام امور لازم جهت طرح موضوع تخلفي در جلسات كميته هاي انضباطي از قبيل تدوين مستندات، ابلاغ و تفهيم موارد تخلفي، مصاحبه حضوري و مانند آن بعهده دبير كميته است.

3-      در صورت درخواست دانشجو جهت دفاع حضوري در جلسه كميته، دبير كميته انضباطي دانشگاه موظف است كه از وي براي حضور در جلسه كميته بدوي دعوت بعمل آورد و متناسب با موضوع مورد رسيدگي براي دفاع از خود به وي فرصت دهد. در صورت عدم حضور دانشجو كميته انضباطي مي‏تواند در غياب دانشجو به پرونده رسيدگي نمايد.تبصره : در هر حال صدور حكم تنبيهي بدون حضور دانشجو صورت مي‏گيرد.

4-       جلسات كميته انضباطي بدوي دانشگاه حسب موضوع هر دو هفته يكبار و جلسات كميته انضباطي تجديدنظر دانشگاه در صورت وجود موارد انضباطي حداقل هر ماه يكبار تشكيل مي‏گردند. بديهي است در موارد اضطراري و بنا به ضرورت روُساي كميته‏هاي انضباطي بايد نسبت به تشكيل جلسات فوق‏العاده كميته‏هاي انضباطي اقدام نمايند.

5-      جلسات كميته انضباطي بدوي و تجديد نظر دانشگاه مي‏بايست داراي صورتجلسه بوده و صورتجلسات به امضاي اعضاي حاضر در جلسه رسانيده شود.

6-      كميته انضباطي تجديد نظر دانشگاه تنها مرجع مجاز براي ارسال پرونده تخلف دانشجويان به كميته مركزي انضباطي جهت رسيدگي مي‏باشد و در اينگونه موارد ضرورت دارد صورتجلسه كميته انضباطي تجديدنظر كه به امضاي حاضران رسيده و حاوي درخواست رسيدگي با پيشنهاد مشخص مي‏باشد به همراه سوابق لازم به كميته مركزي ارسال گردد. بديهي است كميته مركزي به پرونده هاي ارسالي از سوي دانشگاه كه فاقد صورتجلسه كميته انضباطي تجديد نظر دانشگاه باشند رسيدگي نخواهد نمود.

7-        كميته‏هاي انضباطي دانشگاه بايد احكام صادره را حداكثر تا يك ماه پس از صدور توسط رييس يا دبير كميته به دانشجوي متخلف ابلاغ نموده و رسيد دريافت كنند.

8-      علاوه بر احكام صادره، كليه مكاتبات كميته‏هاي انضباطي بدوي و تجديدنظر دانشگاه با كميته مركزي انضباطي و ديگر مراجع خارج از دانشگاه بايد با امضاي معاون دانشجويي،فرهنگي دانشگاه و يا در صورت لزوم با امضاي رييس دانشگاه باشد.

9-       كميته انضباطي دانشگاه موظف است حداكثر يكماه پس از صدور حكم قطعي مراتب رابصورت مكتوب به كميته مركزي انضباطي ارسال دارد. بديهي است نظر و حكم كميته مركزي انضباطي در موضوع احكام صادره لازم‏الاتباع است.

10-   درصورتي‏كه طولاني شدن رسيدگي به پرونده منجر به متضرر شدن دانشجو شود، دانشگاه بايد بنحوي كه منافي مصالح كلي دانشگاه و ساير دانشجويان نباشد در جبران آن اقدام نمايد.

تبصره 1: اگر به دستور رييس دانشگاه (طبق تبصره 2 ماده 6 آيين‏نامه) و يا بواسطه طولاني شدن رسيدگي به پرونده (بدون مجوز آيين‏نامه‏اي)، دانشجو از شركت در امتحانات پايان نيمسال محروم شده باشد و حكم انضباطي صادر شده حاوي تنبيهي كمتر از محروميت يك نيمسال باشد از دانشجو امتحان مجدد گرفته مي‏شود. درهرحال زمان رسيدگي به پرونده عملاً نمي‏بايست موجب افزايش محكوميت دانشجو گردد.

تبصره 2: در صورتيكه حكم قطعي مبني بر يكي از بندهاي 9 تا 18 ماده 1 از بخش 1 از اين شيوه‏نامه مقارن با ايام برگزاري امتحانات پايان نيمسال تحصيلي صادر شده باشد، زمان اجراي حكم به نيمسال تحصيلي بعد از آن موكول مي‏گردد.

11-  كميته‏هاي انضباطي دانشگاه موظف به اجراي احكام كميته مركزي انضباطي بوده و مي‏بايست نتيجه اقدامات خود را در اين خصوص حداكثر يكماه پس از دريافت حكم به كميته مركزي انضباطي اعلام نمايند. در غير اينصورت به استناد ماده 9 آيين‏نامه انضباطي برحسب مورد رييس يا دبير كميته انضباطي تجديد نظر دانشگاه پاسخگوي عدم اجراي حكم كميته مركزي انضباطي خواهند بود.

12-  رونوشت احكام كميته مركزي انضباطي كه حاوي محروميت دانشجو از تحصيل ، از يكسال تا 5سال مي‏باشد، بايد به هيأت مركزي گزينش دانشجو و سازمان سنجش آموزش كشور ارسال گردد و هيأت و سازمان مذكور موظفند نسبت به اعمال محروميت فوق اقدام نمايند

گفتار سوم : نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره و تخفیف یا تشدید احکام

 نحوه اعتراض دانشجو به آراي صادره و تخفيف يا تشديد احكام :برخي از موارد مندرج در ماده 8 آيين نامه انضباطي به شرح زير تدوين و تبيين مي‏شوند:

1-       تجديد نظر در احكام صادره توسط كميته انضباطي بدوي دانشگاه مطابق روش زير صورت مي‏گيرد:تجديد نظر در احكام اوليه بندهاي 1 تا 4 ماده 1 از بخش 1 اين شيوه نامه پس از وصول اعتراض در موعد مقرر (10روز اداري از تاريخ روُيت حكم) بعهده همان كميته انضباطي بدوي است .تجديد نظر در احكام اوليه بندهاي 5 به بعد، پس از وصول اعتراض در موعد مقرر (10روزاداري از تاريخ روُيت حكم) بعهده كميته انضباطي تجديدنظر است.

2-      كميته انضباطي دانشگاه و كميته مركزي موظفند پس از ملاحظه دفاعيه دانشجو، حداكثر ظرف يك ماه حكم قطعي صادر كنند. درصورتي‏كه صدور حكم قطعي متوقف به حصول مدارك يا انجام تحقيقات باشد كه به نفع دانشجو تلقي مي‏شوند، مهلت مذكور مي‏تواند تا تكميل پرونده به تعويق درآيند.

3-      درصورتي‏كه دانشجو طبق تبصره 3 ماده 8 از اعلام روُيت حكم اوليه استنكاف نمايد يا درمهلت مقرر نسبت به حكم اوليه اعتراض ننمايد حكم اوليه عيناً قطعي محسوب مي‏شود.تبصره: رييس دانشگاه مي‏تواند بنا به تشخيص و در صورت صدور حكم اوليه و عدم اعتراض دانشجو در مهلت مقرر نسبت به تشكيل جلسه كميته تجديدنظر با هدف رعايت حقوق دانشجواقدام نمايد.

4-        تمرد دانشجو از پذيرش و اجراي احكام و دستوراتي كه كميته انضباطي صادر مي‏كند يا تكرارتخلف (در مواردي كه در ماده 2 از بخش 1 اين شيوه‏نامه پيش بيني نشده‏اند) مي‏تواند موجب اعمال مجدد تنبيه و يا يك تا دو درجه تشديد تنبيه بر اساس ترتيب تنبيهات مندرج در ماده 1 ازبخش 1 شود.تبصره : اعمال مجدد مجازاتهاي موضوع بندهاي 9 تا 12 ماده 1 از بخش 1 در مورد يك تخلف ،يا تشديد مجازات به بندهاي 13 تا 20 از اين ماده به پيشنهاد دانشگاه و تأييد كميته مركزي انضباطي صورت مي‏گيرد.

5-        كميته‏هاي انضباطي بدوي يا تجديد نظر مي‏توانند بدواً يا پس از صدور حكم قطعي مطابق باتبصره 8 ماده 7 آيين‏نامه نسبت به تعليق احكام خود اقدام كنند.

6-      در صورت تنبه و اصلاح رفتار دانشجوي متخلف پس از طي مراحل تجديدنظر و صدور حكم قطعي، رييس دانشگاه مي‏تواند بنا به تشخيص از كميته مركزي انضباطي درخواست تخفيف درحكم صادره را نمايد.

7-      بنا به درخواست دانشجو و تشخيص كميته تجديد نظر دانشگاه، كميته انضباطي دانشگاه مي‏تواند در پايان تحصيل دانشجو نسبت به امحاء آثار تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 10 ماده1 از بخش 1 اين شيوه‏نامه اقدام نمايد. در مورد تنبيهات بندهاي 11 به بعد، در صورت درخواست دانشجو و موافقت كميته تجديد نظر دانشگاه ، كميته مركزي مي تواند نسبت به امحاء آثار حكم ازپرونده دانشجو موافقت نمايد.تبصره : امحاء اثر احكام تعليقي نياز به موافقت كميته مركزي ندارد.

8-      گفتار چهارم : ساير موارد

1-      رسيدگي به درخواست انصراف، ميهماني يا انتقالي آن دسته از دانشجويان كه پرونده تخلفشان در كميته‏هاي انضباطي دانشگاه يا كميته مركزي انضباطي در دست رسيدگي مي‏باشد يا اجراي احكام انضباطي صادر شده در خصوص آنان به انجام نرسيده است، منوط به موافقت و اعلام نظر قطعي آن كميته‏ها است.

2-      رسيدگي به تخلفات دانشجويان بورسيه نيروهاي مسلح كه در دانشگاه‏هاي غيروابسته به تحصيل مشغول مي‏باشند حسب مورد بعهده كميته‏هاي انضباطي دانشجويان مي‏باشد.

3-      درصورتي‏كه دانشجويي طبق نظر كميته مركزي انضباطي به تغيير محل تحصيل محكوم شده باشد دانشگاه مقصد موظف به پذيرش دانشجو مي‏باشد.

4-      4- دانشجويان كليه دانشگاه‏هاي تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت،درمان‏وآموزش پزشكي، اعم از دولتي، پيام نور، غيرانتفاعي و مؤسسات علمي-كاربردي مشمول آيين‏نامه انضباطي و اين شيوه‏نامه بوده و دانشگاههاي مزبور ملزم به اجراي مفاد آن هستند.

تبصره : در موارد رسيدگي به تخلفات دانشجويان دانشگاههاي وابسته به دستگاه‏ها از مقرارت وضوابط داخلي آن دانشگاهها كه هنگام ثبت‏نام از دانشجو براي وي تبيين مي‏شوند، در صورتي‏كه آيين‏نامه انضباطي دانشجويان يا شيوه‏نامه حاضر با آن مقررات تعارض داشته باشد موضوع براي هر گونه اتخاذ تصميم به كميته مركزي انضباطي ارجاع مي‏گردد.اين شيوه‏نامه در يك مقدمه و 4 بخش در تاريخ 9/12/78 به تصويب وزراي فرهنگ وآموزش عالي و بهداشت،درمان‏وآموزش پزشكي رسيد و از تاريخ تصويب و ابلاغ اين شيوه‏نامه كليه مصوبات و بخشنامه‏هاي مغاير با آن، فاقد اعتبار است .

  
     


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.