چهارشنبه 28 آذر 1397 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که امکان پرداخت شهریه بصورت اینترنتی از طریق سامانه موسسه فراهم گردیده است. December 19, 2018برگشت به صفحه قبلی

 
 
   
  

دانشجوی نمونه و کار دانشجویی


  

آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه

 

هدف

تقویت انگیزه ارتقاء هر چه بیشتر مراتب معنوی و تشویق به تهذیب و پایبندی به اصول  و ارزشهای والای انسانی، ایجاد رقابت سالم و شور و نشاط علمی هر چه بیشتر و گسترش تعمیق انگیزه پژوهش در میان دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور.

ماده 1 – تعریف دانشجوی نمونه

دانشجوی نمونه دانشجویی است که از لحاظ فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، ایثارگری و رعایت شئونات اسلامی سرآمد دانشجویان دیگر باشد.

ماده 2 – دانشجویانی که حداقل 50% واحدهای آموزشی مقطع تحصیلی خود را با شرایطی که در محور آموزشی ذکر می شود، گذرانده باشند، می توانند در این رقابت شرکت نمایند.

ماده 3 – امتیازات فعالیتهای آموزشی و پزوهشی

الف ) آموزش

براساس جدول زیر برای مقاطع مختلف امتیاز بندی صورت می پذیرد.

1-     الف ) کل واحدهای گذرانده

کاردانی و کارشناسی

حداکثر 24 امتیاز

معدل                                                     امتیاز

5/15 – 15                                                 5

                     16 – 51/15                                               7

5/16 – 01/16                                             9

17 – 51/16                                                12

5/17 – 01/17                                             15

18 – 51/17                                                17

5/18 – 01/18                                             19

19 – 51/18                                                21

20 – 01/19                                                24

 

 

كارشناسي ارشد ناپيوسته

حداكثر 17 امتياز

معدل                                                       امتياز

17-16                                                       5

18-01/17                                                  9

19 – 01/18                                                13

20 – 01/19                                                 17

 

 

دكتري

حداكثر 10 امتياز

معدل                                                     امتياز

17-16                                                    4

18 – 01/17                                             4

19 – 01/18                                             8

20 – 01/19                                             10

 

 

2- الف ) كل ترمهاي تحصيلي

كارداني و كارشناسي

حداكثر 16 امتياز

به ازاء هر نيمسال تحصيلي مشروط به گذراندن حداقل تعداد 17 واحد با معدل بيشتر از 15

2 امتياز

 

 

كارشناسي ارشد ناپيوسته

حداكثر 8 امتياز

به ازاء هر نيمسال تحصيلي مشروط به به گذراندن حداقل مجاز واحد با معدل بيشتر از 16

2 امتياز

 

دكتري

حداكثر 5 امتياز

به ازاء هر نيمسال تحصيلي مشروط به گذراندن حداقل مجاز واحد با معدل بيشتر از 16

2 امتياز

 

تبصره 1 : نحوه امتياز بندي دانشجويان كارشناسي ارشد پيوسته تا قبل از گذراندن تعداد واحدهاي معادل مقطع كارشناسي مشابه آن مقطع و پس از آن مطابق كارشناسي ارشد ناپيوسته خواهد بود.

تبصره 2 : معدل ترم هاي تابستانه در بند 2/ الف محاسبه نمي گردد.

تبصره 3 : دانشجويان گروههاي آموزشي چهارگانه علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني و هنر بهنگام اعمال امتيازات بند الف ماده 3 هركدام در گروه مربوطه خود مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.

 

ب ) پژوهش

              حداكثر امتيازات اين بند در مقاطع مختلف به شرح زير مي باشد:

كارداني و كارشناسي

كارشناسي ارشد ناپيوسته

دكتري

حداكثر 10 امتياز

حداكثر 18 امتياز

حداكثر 35 امتياز

 

1/ب : تأليف يا ترجمه كتاب ( حداكثر 10 امتياز ) .

1/1/ب : تأليف كتاب به صورت مستقل هر كتاب حداكثر 4 امتياز و مشترك به ميزان مشاركت هريك از افراد.

2/1/ب : ترجمه ، گرد آوري به صورت مستقل هر كتاب حداكثر 2 امتياز و مشترك به ميزان مشاركت هريك از افراد.

تبصره : در صورت انتخاب كتاب بعنوان اثر برجسته ( توسط مراجع ذيصلاح ) امتياز همان كتاب در ضريب 5/1 ضرب مي شود.

2/ب : مقاله به صورت مستقل هر مقاله حداكثر 2 امتياز به ميزان مشاركت هريك از افراد.

تبصره : در صورت ارايه مقاله چاپ شده در كنفرانس ها و مجامع علمي داخلي و يا چاپ در يك مجله معتبر علمي امتياز مربوط به همان مقاله در ضرب 5/1 ضرب مي شود.

3/ ب : اختراع ثبت شده به ازاء هر اختراع 10 امتياز.

4/ب : فعاليت در پروژه هاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه.

به صورت گسترده                   4 امتياز

به صورت محدود                    2 امتياز

تبصره : پاياننامه هاي كارشناسي ارشدودكتري نيز مشمول اين بند مي شود.

5/ب : فعاليت در پروژه هاي مربوط به دفاع مقدس و بازسازي و عمران ملي.

به صورت گسترده                   4 امتياز

به صورت محدود                    2 امتياز

ماده 4 – فعاليتهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي ( حداكثر 14 امتياز ).

1/4- مشاركت در فعاليتهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، نظير فعاليت در كانونهاي عقيدتي، هنري و ادبي، فرهنگي، صنفي و گروههاي امداد در مواقع بروز حوادث غير مترقبه و .... در جامعه و دانشگاه مشروط به اينكه اين فعاليتها در جهت تحكيم مباني پايه هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي باشد ( حداكثر 10 امتياز ).

2/4- كسب مقامهاي علمي و ورزشي ( اول تا سوم در سطح ملي و يا مسابقات سراسري دانشجويي يا اول در سطح دانشگاه ) 5 امتياز.

تبصره : كسب مقام در مسابقات جهاني و بين المللي با ضريب 5/1 محاسبه مي گردد.

3/4- كسب مقام و عناوين هنري در سطح ملي و دانشگاهي ( اول تا سوم در سطح ملي و اول در سطح دانشگاه ) 5 امتياز.

ماده 5 – ايثارگري ( حداكثر 20 امتياز )

1/5 – حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ به ازاء هر ماه يك امتياز.

2/5 – جانبازان 10 تا 50 درصد         5 امتياز

51%   بالاتر                                          10 امتياز

3/5 – فرزندان شاهد                     5 امتياز

تبصره 1 : مدت اسارت آزادگان حضور در جبهه محسوب مي شود و امتياز آنان مطابق بند 1/5 قابل محاسبه مي باشد.

تبصره2 :ميزان حضورخواهران درجبهه يا اسارت با ضريب2 محاسبه ميگردد.

ماده 6 – رعايت شؤونات اسلامي ( در محيط دانشگاه و حداكثر 16 امتياز ).

 

 

 

 

در حد قابل قبول

         خوب

     عالي

رعايت پوشش اسلامي

        2

        3

      4

       انجام فرائض ديني

     2

        3

      4

رعايت اخلاق اسلامي

        2

        3

      4

   رعايت شؤونات دانشجويي

         2

        3

      4

 

ماده 7 – در صورتي كه براساس ارزيابي انجام شده توسط كميته بررسي كننده حداقل 70% مجموع امتيازات مربوط به مواد آيين نامه بدست آمده باشد براساس دستورالعمل اجرايي پرونده دانشجو تكميل و براي مراحل بعدي ارسال مي گردد.

ماده 8 – دانشجويان منتخب در سطح كشور علاوه بر تشويق كتبي و معرفي در مراسم بزرگداشت روز دانشجو ( 16 آذر ) و دريافت جوائز مناسب ، چنانچه در سال آخر تحصيلي باشند آيين نامه ادامه تحصيل دانشجويان رتبه اول در مورد آنان اعمال مي گردد.

تبصره : انتخاب دانشجوي نمونه براي بيش از يكبار بلامانع است.

ماده 9 – اعتبار لازم براي تهيه و اعطاء هدايايي به دانشجويان نمونه در سطح دانشگاه از طريق منابع و امكانات مالي همان دانشگاه و براي دانشجويان منتخب در سطح كشور توسط وزارت تأمين مي شود.

ماده 10 – از تاريخ تصويب آيين نامه كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به انتخاب دانشجويان نمونه لغو مي گردد.

اين آيين نامه در 10 ماده و 11 تبصره و 15 بند، در تاريخ 19/5/73 به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيد و از تاريخ تصويب و ابلاغ لازم الاجرا مي باشد.

 

 

 

دستورالعمل اجرايي انتخاب دانشجويان نمونه

 

به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در اجراي آيين نامه انتخاب دانشجويان نمونه در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور دستورالعملي به شرح زير اعلام مي گردد:

1-  تعاريف و توضيحات

برخي از اصطلاحات و مواد بكار برده شده در آيين نامه به شرح زير تعريف مي گردد:

الف– مرجع رسيدگي كننده ماده2 آيين نامه،معاونت آموزشي دانشگاه ميباشد.

ب – اعمال ماده 2 آيين نامه در مورد دانشجويان دوره كارشناسي ارشد پيوسته براساس مفاد تبصره 1 ماده 3 آيين نامه امكان پذير مي باشد.

ج – مرجع بررسي كننده و اعلام نظر در مورد بندهاي 1/ب و 2/ب ماده 3 معاونت پژوهشي دانشگاه با همكاري گروههاي آموزشي دانشكده مي باشد.

د – در هنگام بررسي و محاسبه امتيازات مربوط به بندهاي 1/ب و 2/ب ماده 3 ( كتاب يا كتابها ) بايد ضميمه مدارك باشند.

ر – امتياز مربوط به بند 3/ب ماده 3 براساس تأييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي اعمال مي شود.

ز – در بندهاي 4/ب و 5/ب ماده 3 منظور از اصطلاح گسترده اين است كه دانشجويي كه از مجريان اصلي پروژه بوده و منظور از اصطلاح محدود در همين بندها اين است كه دانشجو در اجراي پروژه همكاري داشته باشد.

س – مرجع بررسي كننده و تشخيص دهنده بندهاي 4/ب و 5/ب معاونت پژوهشي دانشگاه مي باشد.

ش – مرجع تأييدكننده نهايي افرادمشمول ماده4 معاونت دانشجويي دانشگاه  مي باشد.

ص – مرجع تأييد كننده مواد مربوط به ماده 5 دفتر امور شاهد و ايثارگر دانشگاه مي باشد.

ض – مرجع تأييد كننده مواد مربوط به ماده 6 معاونت دانشجوئي دانشگاه  مي باشد.

ط – منظور از رعايت شئوونات دانشجويي در ماده 6 آيين نامه اين است كه دانشجو در محيط دانشگاه به مقرراتي كه براي او وضع شده ( اعم از آموزشي، رفاهي، انضباطي) احترام گذاشته و به آنها عمل كند.

ظ – در صورتي كه براساس ارزيابي هاي انجام شده حداقل 70% مجموع امتيازات مواد آيين نامه بدست آمده باشد براساس اين دستورالعمل پرونده دانشجو تكميل و براي مراحل بعدي ارسال ميگردد.

م – دانشجويان مشمول ماده 8 توسط وزير فرهنگ و آموزش عالي به صورت كتبي تشويق مي شوند و از طرف وزارتخانه براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر همانند دانشجويان رتبه اول معرفي خواهند شد.

2- گردش كار از گروه آموزشي تا وزارت

الف – وزارت فرهنگ و آموزش عالي همه ساله نسبت به تهيه و ارسال فرمها، بروشورها و پوسترهاي تبليغاتي براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اقدام    مي نمايد.

ب- معاونت دانشجوئي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي همه ساله از تاريخ تعيين شده در بند الف رديف 3 دستورالعمل نسبت به انجام امور تبليغاتي اقدام لازم را خواهند نمود.

ج – امور آموزشي هر دانشكده نسبت به توزيع فرمها و بروشورها در بين داوطلبان اقدام خواهد نمود.

د – گروههاي آموزشي ضمن پيگيري، دانشجويان نمونه خود را شناسايي و ترغيب به مشاركت فعال مي نمايند.

ر – بخشهاي مختلف دانشكده ( آموزشي و پژوهشي و .... ) نسبت به تأييد فرمها و مدارك دانشجويان داوطلب اقدام لازم را بعمل خواهند آورد.

ز – دانشكده يا امور آموزشي آن نسبت به دريافت فرمهاي تكميل شده توسط داوطلبان به همراه مدارك مورد نياز ( اعم از كتب، مقالات و .... ) اقدام نموده و آنها را تحويل نماينده معاونت دانشجوئي دانشگاه در دانشكده مي دهد.

س – نماينده معاونت دانشجويي در دانشكده فرم و مدارك ضميمه را كنترل و پس از بررسي اوليه كليه اسامي داوطلبان را به ترتيب امتياز مكتسبه تنظيم و به همراه كليه پرونده ها به معاونت دانشجويي دانشگاه تحويل مي نمايد.

ش – معاونت دانشجويي دانشگاه فرمها و كليه مدارك ضميمه را بررسي و دانشجويان هر گروه آموزشي را كه داراي بالاترين امتياز باشند، انتخاب نموده و به ستاد اجرايي انتخاب دانشجويان نمونه كه متشكل از رياست دانشگاه، معاونين آموزشي، دانشجويي، پژوهشي، مدير كل دفتر دانشجويان شاهد و ايثارگر، نماينده شوراي نمايندگان دفتر مقام معظم رهبري در دانشگاه مي باشد ارايه مي نمايد        ( اعضاء ديگري نيز بنا به مورد مي توانند به ستاد دعوت شوند).

ص – ستاد اجرايي پس از بررسيهاي لازم نهايتاَ دانشجوياني را كه حداقل 70 امتياز و بالاتر را كسب كرده باشند را به دبيرخانه ستاد مركزي انتخاب دانشجويان نمونه در وزارت فرهنگ و آموزش عالي معرفي مي نمايد.

ض – دبيرخانه ستاد مركزي بانك اطلاعاتي مناسبي را از اين دانشجويان تشكيل خواهد داد.

ط – دبيرخانه ستاد مركزي موظف است پس از انتخاب دانشجويان نمونه حداقل 15 روز قبل از برگزاري مراسم ( 16 آذر ) دانشگاههاي مربوطه را در جريان انتخاب دانشجويان نمونه همان دانشگاه قرار دهد.

ظ – كميته اي مركب از معاونان دانشجويي، آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و امور مجلس وزير و مدير كل امور دانشجويان داخل تشكيل شده و در مورد تعداد دانشجويان و نحوه انتخاب آنان تصميم گيري نموده و نسبت به انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه آموزش عالي كشور به وزير فرهنگ و آموزش عالي براي تشكر و قدرداني و اعطاء هدايايي در بزرگداشت روز دانشجو ( 16 آذر ) اقدام مي نمايد.

 

3- زمان بندي مراحل اجراي آيين نامه انتخاب دانشجويان نمونه

الف – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي همه ساله از تاريخ 15 شهريور ماه لغايت 10 مهر ماه فعاليتهاي تبليغاتي مطلوب و شايسته اي را براي انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه آغاز مي نمايند و مجري آن معاونت دانشجويي در دانشگاه مي باشد.

ب- از اول لغايت 15 مهرماه هر سال دانشجويان نسبت به دريافت، تكميل و تحويل فرمهاي مخصوص انتخاب دانشجويان نمونه اقدام مي نمايند.

ج – ستاد اجرايي انتخاب دانشجويان نمونه دانشگاه از تاريخ 25 مهرماه به ارزيابي مدارك و امتيازات مكتسبه دانشجويان منتخب دانشكده ها پرداخته و دانشجويان منتخب خود را حداكثر تا تاريخ 5 آبانماه به دبيرخانه مركزي ستاد انتخاب دانشجويان نمونه مستقر در معاونت دانشجويي وزارت فرهنگ و آموزش عالي معرفي مي نمايد.

د – كميته متشكل از معاونان دانشجويي، آموزشي، پژوهشي، فرهنگي وزير و مدير كل امور دانشجويان داخل از تاريخ 5 آبانماه نسبت به بررسي مدارك و امتيازات مكتسبه دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پرداخته و حداكثر تا اول آذرماه هر سال نسبت به انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه آموزش عالي كشور اقدام خواهد كرد.

ر – ستاد مركزي انتخاب دانشجويان نمونه مستقر در وزارت ا زاول آذر ماه دانشجويان منتخب كميته فوق را به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي معرفي و از آنان و همچنين رؤسا و معاونين دانشگاهها براي شركت در مراسم بزرگداشت روز دانشجو (16 آذر ) دعوت به عمل خواهد آورد.

اين دستور العمل در 3 رديف و 31 بند در تاريخ 19/5/73 به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا مي باشد.

 

 

آيين نامه استفاده از كار دانشجويي دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

 

ماده 1 – هدف :

 مقررات ذيل به منظور بهره گيري از توانمندي هاي دانشجويان در پيشبرد امور آموزشي، پژوهشي فرهنگي ، فوق برنامه، اداري و خدماتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ( كه در اين آيين نامه مؤسسه ناميده مي شود) و ايجاد  زمينه هاي كسب تجربه براي دانشجويان و كمك به آنها به منظور تأمين بخشي از مخارج تحصيلي آنان تدوين مي شود.

ماده 2 – شرايط لازم براي اشتغال به كار دانشجويان به شرح ذيل است :

1-2- تشخيص واحد بكارگيرنده مبني بر كارايي براي اجراي وظايف محوله.

2-2- داشتن صلاحيت عمومي به تشخيص معاونت دانشجويي و فرهنگي مؤسسه.

3-2- نداشتن درآمد كافي براي تأمين هزينه هاي زندگي به تأييد معاونت دانشجويي و فرهنگي.

ماده 3 – معاونت دانشجويي و فرهنگي هر مؤسسه مسئول توزيع و نظارت بر كار ماهانه دانشجويان با توجه به كيفيت تحصيلي آنان مي باشد.

تبصره : يك ماه بعد از پايان هر نيمسال تحصيلي بايد وضعيت آموزشي و نمرات دانشجويان شاغل به كارهاي محوله توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي بررسي گردد و در صورت افت آموزشي دانشجو، ساعت كار او براي نيمسال بعدي تقليل يابد و يا از ادامه كار دانشجو در نيمسال بعد جلوگيري شود.

ماده 4 – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي حق الزحمه دانشجويان بهره مند از كار دانشجويي را از محل اعتبارات مربوط به حسب نوع كار و براساس جدول زير پرداخت مي نمايند :

        كارشناسي

       كارشناسي ارشد

         دكتري

گذراندن كمتر از 50% واحد درسي

 گذراندن 50% واحد درسي

 

 

800 تا 1000 ( ريال)

1000تا 1200 ( ريال)

2000 تا 2500( ريال )

3600 تا 5400 ( ريال)

 

تبصره 1 : حق الزحمه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد پيوسته در صورت گذراندن كمتز ار 135 واحد درسي مشابه مقطع كارشناسي و بيشتر از 135 واحد درسي، مطابق، مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته پرداخت مي گردد.

تبصره 2 : حداكثر تعداد دانشجويان مشغول در كارهاي اداري، خدماتي، فرهنگي، آموزشي و پژوهشي باتوجه به بودجه سالانه هر مؤسسه مي تواند تا 30 درصد كل دانشجويان آن مؤسسه باشد.

تبصره3 :حداكثر مدت اشتغال هر دانشجو تا 60 ساعت در ماه مي تواند باشد.

تبصره 4 : حق الزحمه دانشجوياني كه در زمينه امور آموزشي و پژوهشي به كار اشتغال دارند تا در صورت داشتن ميانگين كل بيش از 16 براي رشته هاي علوم انساني، هنر و كشاورزي و ميانگين كل بيش از 15 براي رشته هاي فني و مهندسي و علوم پايه به ميزان 10% حق الزحمه مندرج در بندهاي فوق افزايش مي يابد.

تبصره 5 : در موارد استثنائي به تشخيص معاون دانشجويي و فرهنگي حق الزحمه دانشجويان مقطع كارشناسي كه زير 50% واحدهاي درسي را گذرانده اند و توانائيهاي ويژه اي دارند، مشابه دانشجوياني كه بالاي 50% واحدها را گذرانده اند، قابل پرداخت است.

ماده 5 – حق الزحمه ماهانه كار دانشجويي پس از وصول گزارش كار از واحد مربوط از طريق امور دانشجويي پرداخت مي شود.

ماده 6 – در صورت عدم رضايت واحد مربوط و يا رفع نياز، به كار دانشجو خاتمه داده مي شود.

ماده 7 : دانشجوياني كه از بودجه كل كشور وجهي دريافت مي كنند جز در موارد استثنائي و به تشخيص معاونت دانشجويي و فرهنگي مؤسسه نمي توانند از مزاياي اين آيين نامه استفاده كنند.

ماده 8 – اجراي مفاد اين آيين نامه هيچگونه تعهد استخدامي براي مؤسسه آموزش عالي در قبال دانشجو ايجاد نخواهد كرد.

ماده9– با ابلاغ اين آيين نامه كليه آيين نامه هاي قبلي كاردانشجويي لغو ميگردد.

ماده 10 – اين آيين نامه مشتمل بر 10 ماده، 3 بند و 6 تبصره تنظيم گرديده و در تاريخ 12/4/77 به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا خواهد بود.

  
     


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی ربع رشید می باشد.