موسسه آموزش عالی ربع رشید

Palms Up Together on Samsung One UI 1.0

گروه معارف اسلامی

مدیر گروه: لطف الله زارع‌زاده

Books on Google Android 9.0

گروه علوم انسانی

مدیر گروه: رضا صبوری

Microscope on Google Android 9.0

گروه علوم زیستی

مدیر گروه: خانم دکتر خواجه نصیری