موسسه آموزش عالی ربع رشید

مدیر خوابگاه : خاور جواد رشید                        

تلفن تماس مستقیم : 36678593-041   36665138-041     داخلی : 23

سوابق مسئولیت کاری:

  •  مدیریت در آموزش و پرورش
  •  مشاور آموزشی در ناحیه 4 تبریز
  •  معاونت در مدارس ناحیه 4 تبریز
  • از اردیبهشت ماه سال 1392 بعنوان مدیر خوابگاه دانشجویان موسسه آموزش عالی ربع‌رشید فعالیت دارند.