موسسه آموزش عالی ربع رشید

اهداف عمده این موسسه عبارتند از:

تربیت نیروهای متخصص در ارتباط با نیازها

ایجاد ارتباط با سایر موسسات و جوامع علمی آموزشی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور از طریق برگزاری سمینارها، اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک جهت دستیابی هرچه بیشتر به علوم و تکنولوژی جدید

همکاری نزدیک با سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور جهت برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی به صورت مشترک

تلاش در جهت ایجاد قطب کیفی-علمی در حیطه فعالیت آموزشی

فراهم آوردن تسهیلات لازم برای مبادله استاد و دانشجو بین دانشگاهها و مراکز علمی معتبرداخل و خارج از کشور

این موسسه از همان آغاز، با توجه به توان، امکانات و سرمایه گزاری مناسب درصدد است تا آینده درخشانی را برای خود رقم زند و همزمان با توسعه کمی بر مسائل کیفی نیز دقت و توجه لازم مبذول دارد.

پیام رئیس موسسه

برنامه ریزی آینده نگاری یکی از مولفه ها و کارکردهای مهم سازمانها چه در ابعاد خصوصی و چه دولتی است که از طریق آن می توانند نیازهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فن آوری، آموزشی،  رفاهی، تدارکاتی، درمانی و …. را پیش بینی و در جهت تحقق آن گام بردارند. در جوامع امروزی پیش بینی آینده به سبب تاثیر دو عامل عمده اهمیت حیاتی دارند که عبارتند از :

الف- شدت گرفتن دگرگونی های فنی، اقتصادی و اجتماعی که برنامه های بلند مدت را ضروری می دانند.

ب- اعتقاد به اینکه اگر بخواهیم محصول دگرگونی را فردا درو کنیم، بذر آن را امروز باید بنشانیم.

این دلایل یک توجیه منطقی برای موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ربع رشید است تا به آینده نگری بپردازد و به عنوان یک سازمان موثرکنشگر در عرصه آموزش ملی در آینده نزدیک بدل شود.

 

نقاط قوت این موسسه را می توان به شرح زیر بیان نمود:

توجه به علوم بین رشته ای مانند بیوتکنولوژی و بیو نانوتکنولوژی در جهان

توجه به تکنولوژی های نو در چشم انداز ایران 1400

توجه به علوم بین رشته ای در چشم انداز 1400 آموزش عالی

تشخیص روندها و خواسته های جدید در زمینه رشته های آموزشی

افزایش کمی فضاهای آموزشی در طول برنامه توسعه موسسه

افزایش نرخ بهره برداری از فضاهای آموزشی موسسه