موسسه آموزش عالی ربع رشید | Higher Education Institute of Rab-Rashid

بسمه تعالی

آئین نامه نحوه تشویق مقالات علمی

موسسه آموزش عالی ربع رشید

میزان تشویق مالی به شرح زیر تعیین می گردد:

  • مقالات ISI 3/000/000 ریال و مقالاتQ1:  5/000/000 ریال
  • مقالات چاپ شده در مجله علمی-پژوهشی :1/500/000 ریال
  • ارائه مقاله در کنفرانس (پوستر یا سخنرانی) : 1/000/000 ریال
  • تبصره1: به مقالاتی که آدرس موسسه داده نشده یا ایندکس نشده باشند جایزه تعلق نمی گیرد.
  • تبصره 2: به مقالاتی که در Black list باشند جایزه تعلق نمی گیرد.
  • تبصره3 : مکاتبات مالی برای دریافت جایزه مقاله صرفا با نویسنده رابط اعم از هیات علمی، دانشجو و یا کارمند انجام می شودو در صورتیکه آدرس نویسنده رابط، موسسه ربع رشید نباشد ، تشویق به اولین نویسنده با آدرس موسسه تعلق خواهد گرفت.
  • تبصره 4: آدرس مکاتباتی موسسه بصورت اولین آدرس 100% جایزه و در غیر اینصورت در رتبه های بعدی 50% جایزه تعلق میگیرد.
  • تبصره 5: اگر نویسنده مسئول استاد باشد 60% جایزه متعلق به استاد و 40% به دانشجو تعلق میگیردو اگر نویسنده مسئول دانشجو باشد 70% جایزه متعلق به دانشجو و 30 % به استاد تعلق میگیرد.