موسسه آموزش عالی ربع رشید

تبریز – میدان شهید فهمیده – باغمیشه – بالاتر از پمپ بنزین – خیابان سبلان

تلفن:

۰۴۱-۳۶۶۸۷۵۹۳
۰۴۱-۳۶۶۹۷۹۴۳
۰۴۱-۳۶۶۶۵۱۳۸
۰۴۱-۳۶۶۸۴۲۳۴

ایمیل: info@raberashidi.ac.ir